Proračuni in zaključni računi

ZAKLJUČNI RAČUN MOSG ZA LETO 2018

  • 4 april 2019
  • Število pogledov: 528

Zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2018 .........

1

Bilanca prihodkov in odhodkov …………………………………………………….

4

Račun finančnih terjatev in naložb …………………………………………………

9

Račun financiranja …………………………………………………………………..

10

Bilanca stanja ………………………………………………………………………..

11

Spremna beseda k zaključnemu računu proračuna Mestne občine Slovenj

Gradec za leto 2018 in prerazporeditve proračunskih sredstev………………..

14

Računovodsko poročilo………………………………………………………….…..

41

Poslovno poročilo…………………………………………………………………….

74

Zaključni račun proračuna po funkcionalni klasifikaciji……………………….…..

94

Zaključni račun proračuna po programski klasifikaciji…………………………...

97

Finančni načrti ………………………………………………………………………..

153

  1. Uprava………… ……………………………………………………….….

154

  21. Župan in podžupana……………………………………………………

159

  15. Skupni organ občinske uprave …………….…………………….…….

163

  22. Občinski svet …..………………….……………………………….…….

167

  23. Nadzorni odbor ……………………….…………………………………

170

  24. Četrtne in vaške skupnosti…………..….……………………………...

173

  25. Delovanje urada župana in mestnega sveta….…….………………..

176

  26. Druge javne potrebe ………………….………………………………...

182

  28. Slovenj Gradec – Generalni sekr. asoc. mest glasnikov miru……...

187

  29. Turizem……………………………………………………………………

190

  3.1. Šolstvo.…………………………………………………………………..

193

  3.2. Otroško varstvo …………….………………………………….............

197

  3.3. Kultura…….……………………….....................................................

200

  3.4. Socialno varstvo….……………………………………………………..

203

  3.5. Zdravstveno varstvo ……………………………………………………

207

  3.6. Šport ……………………………………………………………………..

210

  3.8. Programi za mlade………………………………………………………

213

  4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje ……………………...

216

  43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem….

219

  44. Prometno urejanje javnih površin in vzdrževanje drugih objektov….

223

  5. Stanovanjsko-poslovni fond …………………………………………......

227

  6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva ……………………..

232

  18. LAS MDD pogodbeno partnerstvo……………………………………..

235

  7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva ….……………………..

238

  8. Zaščita in reševanje, požarna varnost ………………………………….

241

  3. Investicije na področju družbenih dejavnosti ….……………………….

245

  4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva ………....

249

  4.5. Regionalni projekti………………………………………………………

257

Obrazložitve finančnih načrtov……………………………………………………..

260

  1. Uprava………… ………………………………………………………......

261

  21. Župan in podžupana.….………………………………...………………

271

  15. Skupni organ občinske uprave ……………………..………………….

275

  22. Občinski svet..…………………..………………………………………..

285

  23. Nadzorni odbor …………………………..………………………………

289

  24. Četrtne in vaške skupnosti…………………………………..................

291

  25. Delovanje urada župana in mestnega sveta…...……………………..

294

  26. Druge javne potrebe ……………………………………..……………...

302

  28. Slovenj Gradec - Generalni sekr. asoc. mest glasnikov miru……….

316

  29. Turizem……………………………………………………………………

319

  3.1. Šolstvo….………………………………………………………………..

325

  3.2. Otroško varstvo ……………….…………………………………..........

338

  3.3. Kultura………………….……………..................................................

345

  3.4. Socialno varstvo……………………….………………………………...

356

  3.5. Zdravstveno varstvo ……………………………………………………

377

  3.6. Šport ……………………………………………………………………..

382

  3.8. Programi za mlade………………………………………………………

387

  4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje ……………………...

391

  43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem ....

400

  44. Prometno urejanje javnih površin in vzdrževanje drugih objektov….

410

  5. Stanovanjsko-poslovni fond ……………………………………..……....

420

  6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva ……………………..

430

  18. LAS MDD pogodbeno partnerstvo……………………………………..

436

  7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva ….……………………..

439

  8. Zaščita in reševanje, požarna varnost ………………………………….

443

  3. Investicije na področju družbenih dejavnosti ….……………………….

449

  4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva ……...….

456

  4.5. Regionalni projekti………………………………………………………

473

Načrt razvojnih programov……………………………………..……………………

476

Razno………………………………………………………………………………….

496

  Realizacija načrta pridobivanja in razpolaganja s premoženjem………..

497

 

Zaključni račun 2018 (skupaj)