Proračuni in zaključni računi

OSNUTEK 1. REBALANSA PRORAČUNA MO SG ZA LETO 2019

  • 24 maj 2019
  • Število pogledov: 464

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2019

1

Bilanca prihodkov in odhodkov

5

Račun finančnih terjatev in naložb

9

Račun financiranja

10

Spremna beseda k osnutku 1. rebalansa proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2019

11

Posamezni finančni načrti

25

1. Uprava

26

21. Župan in podžupana

31

15. Skupni organ občinske uprave

35

25. Delovanje urada župana in mestnega sveta

39

26. Druge javne potrebe

43

3.3. Kultura

47

3.5. Zdravstveno varstvo

50

3.6. Šport

53

4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje

56

43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem

59

5. Stanovanjsko-poslovni fond

63

18. LAS MDD pogodbeno partnerstvo

67

3. Investicije na področju družbenih dejavnosti

70

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva

73

4.5. Regionalni projekti

78

Osnutek 1. rebalansa proračuna MO SG za leto 2019 (skupaj)