Šolstvo, šport, kultura

Pojekt izgradnje vrtca Šmartno

Vrtec Šmartno, ki je bil s strani otrok, ki so bili v šolskem letu 2014/2015 vključeni v star vrtec v Šmartnem, poimenovan »Leseni Škrat« je lesen masiven vrtec, ki je bil izgrajen s projektom javno zasebno partnerstvo v dobrih 4 mesecih. Otroci so gradnjo ves čas spremljali, saj je star vrtec obratoval do konca meseca junija 2015. V poletnem času so bili otroci, ki niso imeli dvomesečnih počitnic, vključeni v matično enoto VVZ Slovenj Gradec – enota Maistrova.
  • 17 avgust 2015
  • Število pogledov: 1689
Pojekt izgradnje vrtca Šmartno

Vrtec Šmartno, ki je bil s strani otrok, ki so bili v šolskem letu 2014/2015 vključeni v star vrtec v Šmartnem, poimenovan »Leseni Škrat« je lesen masiven vrtec, ki je bil izgrajen s projektom javno zasebno partnerstvo v dobrih 4 mesecih. Otroci so gradnjo ves čas spremljali, saj je star vrtec obratoval do konca meseca junija 2015. V poletnem času so bili otroci, ki niso imeli dvomesečnih počitnic, vključeni v matično enoto VVZ Slovenj Gradec – enota Maistrova.

Nov 8 oddelčni vrtec je lociran na jugovzhodnem delu otroškega igrišča starega vrtca. Objekt temelji na sodobnih vzgojnovarstvenih principih, ki jim služi ustrezna prostorska razporeditev in fleksibilna raba prostorov, saj se igralnice med seboj povezujejo. V vrtcu je na osnovi oblikovanih oddelkov v šolskem letu 2015/2016 prostora za 156 otrok, skupno pa imajo zagotovljenih 575,72 m2  notranjih igralnih površin.

Vrtec ima glavni vhod z jugovzhodne strani s parkirišča. V pritličju sta dva prostora za oddelek prvega starostnega obdobja in dve igralnici za kombinirana oddelka. Te igralnice imajo tudi neposreden izhod na teraso. Vzporedno s stopnicami je cevni tobogan za spust otrok z nadstropja v pritličje, česar se otroci tudi najbolj veselijo. V nadstropju so upravni prostori, 4 igralnice za otroke drugega starostnega obdobja ter večja večnamenska igralnica, ki omogoča različne skupinske dejavnosti in prireditve. Višina vloženih sredstev koncesionarja, GG Slovenj Gradec,  za realizacijo gradnje objekta znaša 1.448.550,00 € brez DDV. Koncesionar bo svoja sredstva v celoti vložil v letih 2014 in 2015. Koncesija se izvaja po modelu DBOT (model projektiraj - zgradi – obratuj – prenesi v last in posest po koncu koncesijske dobe, do avgusta 2030).

 

S šolskim letom 2015/2016 je vrtec oblikoval 2 oddelka  1. starostnega obdobja, v katera je  vključeno 28 otrok. Skupaj bo v vrtec Šmartno vključenih 156 otrok, kar je 54 otrok več kot lansko šolsko leto.

 

Uradna otvoritev vrtca bo dne 11. 9. 2015. V sredo, 26. avgusta 2015, pa bo med 17. in 19. uro, za vse vse občane, vaščane, sosede, starše, stare starše in tiste, ki jih mika bivanje v objektih, narejenih iz človeku prijaznih materialov, organiziran voden ogled  »Odprta vrata Lesenega škrata«. 

 

 

VEČ O SAMEM PROJEKTU:  

 

Star vrtec v Šmartnem je bil v zelo slabem stanju. Vrtec je bil potreben temeljite obnove, tako energetske sanacije celotnega objekta kot adaptacije notranjih prostorov. Stanje v enoti je dopuščalo oblikovanje 2 oddelkov drugega starostnega obdobja 4–6, en kombiniran oddelek in en manjši oddelek z znižanim normativom (14) otrok. Skupno je bilo zagotovljenih v enoti le 1,97 m2 igralnih površin na otroka (po pravilniku je potrebno zagotoviti 3 m2 na otroka). Na podlagi potreb, ki so se že nekaj let izkazoval v enoti, je Osnovna šola Šmartno odstopila eno učilnico, v kateri je bil oblikovan en dodaten oddelek predšolskih otrok. Skupno je bilo v enoti Šmartno, v šolskem letu 2014/2015 - 4 oddelki in en oddelek z znižanim normativom. Skupno število vpisanih otrok v enoti Šmartno je bilo 101, od tega v prostorih stavbe vrtca je 79 otrok in v oddelku OŠ Šmartno 22 otrok.

 

Slika: Obstoječi vrtec Šmartno pri Slovenj Gradcu

 

Na podlagi omenjenega dejstva in dejstva, da igralne površine obstoječega vrtca v Šmartnem ne ustrezajo pravilniku ter na podlagi analize stanja enote Maistrova, so bile izdelane različne variante investicije in analize, na osnovi katerih je bila izbrana optimalna varianta – izgradnja novega 8 oddelčnega vrtca in obnova enote Maistrova (potrjeno na 30. seji Mestne občine Slovenj Gradec, 5. februarja).

 

Izgradnja novega vrtca

 

Investicija se izvaja v skladu z Odlokom o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Vrtec Šmartno. Novi vrtec je  umeščen na območju igrišča starega vrtca z razširitvijo parcele proti vzhodu, kjer se je uredilo tudi parkirišče.

 

Osnovno izhodišče je ustvariti otrokom prijazen prostor, ki bo poleg nemotenega vzgojno izobraževalnega procesa, vsem otrokom nudil tudi dovolj prostora za druženje in igro. Poleg uporabe varnih, za zdravje neškodljivih elementov gradnje je pomembno, da je stavba vrtca svetla, odprta, oblikovno zanimiva in da uporaba materialov omogoča izkustvena spoznanja otrok.

 

Koncesija storitev predstavlja:

-        rušitev obstoječega vrtca,

-        gradnja,

-        vzdrževanje,

-        zavarovanje in

-        energetsko upravljanje objekta Vrtec Šmartno (v nadaljevanju objekt) in

-        dajanje objekta v uporabo.

 

Koncesija obsega:

-        izgradnjo, obratovanje in opremo novega 8 oddelčnega vrtca,

-        zunanjo lopo za vrtno opremo,

-        ekološki otok,

-        parkirišča,

-        rušitev starega objekta,

-        ureditev okolice in igrišča.

 

Koncesija gradenj se izvaja po modelu DBOT (model projektiraj - zgradi – obratuj – prenesi v last in posest po koncu koncesijske dobe).

 

Osnovne karakteristike modela obravnavanega koncesijskega razmerja so :

Ø koncesionar (izbran konzorcij) zgradi infrastrukturo, z njo razpolaga v koncesijski dobi pod pogoji koncesijske pogodbe in na koncu koncesijske dobe prenese infrastrukturo v last koncedentu (Občini);

Ø koncesionar zaračunava storitve uporabe tretjim osebam;

Ø koncesionar prevzema naslednja tveganja koncesijskega razmerja:

-        tveganja izgradnje infrastrukture;

-        tveganje sposobnosti zagotavljanja storitev;

-        tveganja v zvezi s tekočim vzdrževanjem;

-        tveganja učinkovite rabe energije;

-        okoljska tveganja;

-        tveganja donosa na vložena sredstva;

Ø koncedent prevzema naslednja tveganja koncesijskega razmerja:

-        politična tveganja;

-        infrastrukturna tveganja (možnost priključitve na komunalno infrastrukturo);

Ø koncesionar in koncedent skupaj prevzameta naslednja tveganja:

-        pravna tveganja;

-        tveganja sodelovanja;

Ø koncedent ne izda nobenega instrumenta zavarovanja;

 

Koncesijska doba je dobro leto dni gradnje in 15 let opravljanja storitev. Ponujena  cena ure uporabe v €: 45,58. Izbran konzorcij:

-          GOZDNO GOSPODARSTVO d.d,

-          Štajerles d.o.o., GLI d.o.o. in

-          Lesoteka hiše d.o.o.

 

 

Višina vloženih sredstev koncesionarja za realizacijo gradnje objekta znaša 1.448.550,00 € brez DDV. Koncesionar bo svoja sredstva v celoti vložil v letih 2014 in 2015.