SL EN DE

Novice

MESTNI SVET SE JE SEŠEL NA 13. SEJI

Na dnevnem redu med drugim sanacijski program po poplavah in osnutek odloka o proračunu za prihodnje leto.

 • 29 november 2023
 • Število pogledov: 518
MESTNI SVET SE JE SEŠEL NA 13. SEJI

Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec se je sešel na 13. seji. Sejo je vodil župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler.

Mestne svetnice in mestni svetniki so se najprej seznanili s sanacijskim programom predvidene porabe sredstev po poplavah z neurji v letu 2023 v Mestni občini Slovenj Gradec. Predstavila ga je Mojca Dimnik iz oddelka za investicije: »Strokovne službe Mestne občine Slovenj Gradec so na podlagi oddanega okvirnega sanacijskega programa predvidene porabe sredstev z okvirnimi grobo ocenjenimi vrednostmi in opravljenimi ogledi objektov na terenu, že pristopile k naročilu izdelave projektne dokumentacije – projekt za izvedbo (PZI) za vsak posamezen objekt posebej, ki je vključen v sanacijski program. Skladno s Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ in določil Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, bomo strokovne službe Mestne občine Slovenj Gradec, pripravile investicijsko dokumentacijo: Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in Investicijski program (IP), odvisno od višine ocenjenega projekta. Po izdelani in predani projektni dokumentaciji moramo pred postopkom izbire izvajalca gradbenih del, projekt predati v pregled Državni tehnični pisarni, katera ima trenutni sedež v občini Črna na Koroškem«.

Občina od občanov prejema veliko dopisov, povezanih z vodotoki. Naj opozorimo, da je urejanje, vzdrževanje v upravljanju države - Direkcije RS za vode. Občina lahko sicer skupaj s predstavniki koncesionarjev VGP Drava Ptuj skliče sestanek in si s predsedniki vaških skupnosti ogleda vodotoke na terenu. Priporočamo, da občani z dopisom težave naslovijo na naslov Direkcije RS za vode v Mariboru. Država je na spletni strani Direkcije RS za vode vzpostavila karto zemljevid z delovišči na vodotokih po poplavah.

 

https://poplave2023.evode.si/

 

Trenutno se izvajajo dela na naslednjih vodotokih:

 • Mislinja (med Šmartnim in Tomaško vasjo pri Knapu – žaga in pri mostu Daplast ter v Brdih),
 • Selčnica (na območju Anžica na Selah),
 • Lakužnica (naselje Pameče, čiščenje struge),
 • Mislinja v Pamečah pri Surovini,
 • Na območju krožišča Colacio v Starem trgu,
 • Gmajnica (izlivni izsek v Starem trgu)
 • Suhodolnica (interventno čiščenje celotnega vodotoka)

Dela, ki se bodo še izvajala:

 • Homšnica (po celi strugi do Mislinjske dobrave),
 • Mislinja (med Kresnikom in Šmartno),
 • Potok Škodnica – pritok Mislinje v Mislinjski Dobravi,
 • Mislinja med Brdami in Mislinjsko Dobravo,
 • Radušnica v Podgorju,
 • Škofov potok v Pamečah.

 

Župan Tilen Klugler: »Deset projektantov dela na naših projektih. Vse, ki so utrpeli škodo, prosim za razumevanje. Nihče ni pozabljen v tej zgodbi, prioriteta so lokacije, kjer so ogroženi stanovanjski objekti. Nekaj dela bo opravljenega še letos, odvisno od vremenskih razmer in projektiranja, ostalo do oktobra 2024«.

 

Osnutek proračuna za 2024 

Mestni svet se je nato seznanil z osnutkom Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2024. Predstavil ga je Darko Sagmeister, vodja Oddelka za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve.

Višina proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2024 znaša 56.406.402 evrov.

 

 

Prihodki znašajo 31.577.627,16 evrov, odhodki pa 54.740.607,30 evrov. Razlika med prihodki in odhodki se krije z neporabljenimi sredstvi iz leta 2023, ki bodo predvidoma znašali 22.028.775 evrov. Gre za neporabljena sredstva za odpravo škode po neurjih v  letu 2023, ki jih je Mestni občini Slovenj Gradec kot predplačilo za sanacijo po poplavah nakazalo pristojno ministrstvo. To predplačilo je tudi razlog za visoko povečanje proračuna v letu 2023.

Poleg tega se primanjkljaj krije tudi z zadolževanjem v višini 2,8 milijona evrov, pri čemer neto zadolževanje znaša 1.134.205,00 evrov.

Med prihodki še posebej izstopajo predvideni transferni prihodki, torej sredstva, pridobljena s strani Republike Slovenije in Evropske unije, v načrtovani višini 8.646.530,00 evrov.

Povprečnina za leto 2024 znaša 725 evrov na prebivalca, kar pa ne zadošča za izvedbo vseh nalog, ki jih občini nalaga država oziroma zakonodaja. Prejeta sredstva iz tega naslova so za približno 2,6 milijona prenizka za pokritje vseh odhodkov za izvajanje zakonskih nalog.

Med odhodki izstopajo investicijski odhodki in transferi, ki znašajo kar 36.889.079 evrov. Izjemna višina teh odhodkov je posledica sanacije škode po poplavah, ki bo v letu 2024 znašala skoraj 21 milijonov evrov. Največji delež pri tem gre za sanacijo cest, za katere namenjamo kar 13.950.635 evrov. Če upoštevamo, da smo v preteklih osmih letih za rekonstrukcije in izgradnjo cest na leto povprečno namenili 1.239.000 evrov, lahko ugotovimo, da bomo v enem samem letu v ceste vložili kar 11 krat toliko. Seveda pa se bomo lotili tudi številnih drugih investicij. Naštejmo nekaj največjih:

 

 

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode

V nadaljevanju je mestni svet obravnaval in sprejel osnutek Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Slovenj Gradec, ki ureja način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Odlok ima v enajstih poglavjih 52 členov. Mestna občina Slovenj Gradec zagotavlja izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode preko javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec. Podjetje mora po novem odloku pripraviti program izvajanja javne službe, kar se je sicer v praksi že izvajalo, a ni bilo zapisano v odloku. V 6. členu je določena organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe, novost v odloku pa so tudi načrtovanje in gradnja kanalizacije. V odloku je še zapisano, katere so obvezne storitve javne službe za objekte, ki so priključeni na javno kanalizacijo in katere so obveznosti za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo. Osnutek odloka govori tudi o opravicah in obveznostih tako uporabnikov kot izvajalcev, prinaša pa tudi določbe o nadzoru nad izvajanjem določb odloka, inšpekcijske ukrepe in globe za kršenje odloka.

 

Odlok o uporabi javnih površin

Mestne svetnice in mestni svetniki so sprejeli osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o uporabi javnih površin v Mestni občini Slovenj Gradec in soglašali s sprejemom po skrajšanem postopku.      

Soglašali so tudi s predlogom Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov iz področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec.

 

VVZ Slovenj Gradec

Mestni svet je sprejel tudi sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec, ki bodo od 1. januarja 2024 znašale:

- v programu prvega starostnega obdobja, starostna skupina od 1 – 3 let: 618,56 evrov

 - v programu drugega starostnega obdobja:

        * starostna skupina 3 – 4 let: 508,19 evrov in

        * starostna skupina 3 – 6 let: 462,68 evrov

- v kombiniranih oddelkih: 508,19 evrov

- v razvojnem oddelku: 909,84 evrov.

Cena prehrane v ceni programa znaša 1,74 EUR na dan. V cenah programov je zagotovljeno dnevno varstvo otroka za največ 9 ur bivanja v vrtcu z zajtrkom, sadno malico in kosilom.

Razloge za povišanje cen je mestnemu svetu predstavila ravnateljica Vzgojno-varstvenega zavoda Slovenj Gradec mag. Mojca Vrhovnik.

Mestne svetnice in mestni svetniki so sprejeli tudi sklep o manjši notranji igralni površini.  VVZ Slovenj Gradec namreč zaradi pomanjkanja prostorskih kapacitet v enoti Maistrova - Škratica Mica, enoti Celjska – Mali škrat in enoti Pameče – Škrat radovednež, ne more sprejeti vseh vpisanih otrok, zato je občina soglašala z manjšo notranjo igralno površino od 3 kvadratna metra na otroka, vendar ne manjšo od dveh kvadratnih metrov na otroka. 

 

Otroški park pri bazenu  

Mestni svet je sprejel predlog predinvesticijske zasnove  za projekt »Izgradnja otroškega parka pri bazenu«. V sklopu investicije je predviden bazen s skakalnico in bazenska plaža s tobogani, centralno otroško igrišče za starostne skupine od 1-14 let, ureditev sanitarij ter hortikulturna ureditev obrečnega prostora. Investicija je ocenjena na 2.540.065,24 evrov z DDV.  Od Ministrstva za naravne vire in prostor občina pričakuje sofinanciranje v višini 1.468.916,82 evrov.

 

 

Vizualizaciji sta simbolični. 

 

Revitalizacija mestnega jedra Slovenj Gradec

Podporo mestnih svetnic in svetnikov je dobil tudi predlog predinvesticijske zasnove »Revitalizacija mestnega jedra Slovenj Gradec«. Predmet investicije je revitalizacija mestnega jedra z namenom razbremenjevanja mesta Slovenj Gradec, kar pomeni postopno umikanje mirujočega prometa, uvedbo alternativnih oblik dostopa in urejanje odprtih javnih mestnih površin. Z investicijo bi dosegali cilje trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij ter cilje celostne prometne strategije. 

Naj pojasnimo, da gre za idejne in nikakor ne za končne rešitve. Pri pripravi projekta bomo namreč v iskanju najboljših rešitev, da mesto še v večji meri odpremo za pešče in kolesarje, sodelovali z različnimi skupinami javnostmi, med drugimi tudi s stanovalci v mestnem jedru, lastniki lokalov v njem in mestnimi svetniki.  Po obstoječih idejah, za katere znova poudarjamo, da niso dokončne, nikakor ne gre za zapiranje celotnega Glavnega trga za promet, pač pa samo na sredini. Občanke in občane bomo o tem, kakšno ureditev si želijo v mestnem jedru, povprašali tudi v vsakoletni anketi sredi decembra.   

 

Vizualizacija je simbolična. 

 

Cilj operacije je gradnja oz. rekonstrukcija pločnikov in ostalih peš povezav, vključno s preureditvijo površin za motorni promet v površine območja za pešce, napravami in ukrepi za umirjanje prometa, ki zagotavljajo varnejši in prijetnejši promet pešcev. V sklopu investicije bi izvedli tudi ukrepe za udobnost in privlačnost infrastrukture za pešce, kot npr. ozelenitev/zasaditev površin, urbana oprema. Investicija je ocenjena na 5.717.238,88 evrov z DDV. Od Ministrstva za okolje, podnebje in energijo občina pričakuje sofinanciranje v višini 4.573.791,10 evrov.

 

Vizualizacija je simbolična. 

 

Sejo so zaključili s pobudami in vprašanji svetnikov in svetnic ter premoženjsko pravnimi zadevami. 

 


13. sejo Mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec si lahko v celoti ogledate v spodnjem posnetku.

 

Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta
SG logo

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.