SL EN DE

Novice

V PAMEČAH NOV VRTEC Z MEDGENERACIJSKIM CENTROM

Na dnevnem redu je štirinajst točk, med njimi predlog Zaključnega računa Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2023 in poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Slovenj Gradec.

  • 10 april 2024
  • Število pogledov: 241
V PAMEČAH NOV VRTEC Z MEDGENERACIJSKIM CENTROM

POSNETEK 17. REDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

 

Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec se sestaja na 17. redni seji. Vodi jo župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler.

 

Člani mestnega sveta so se najprej seznanili z osnutkom Odloka o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Vrtec in medgeneracijski center Pameče.  Predstavil ga je vodja Organa skupne občinske uprave Koroške Sašo Blatešič. V nadaljevanju jih je seznanil še s predlogom Dokumenta identifikacije investicijskega projekta.

Z gradnjo novega vrtca in medgeneracijskega centra v Pamečah želi mestna občina zagotoviti dodatne oddelke vrtca. Potrebe bo dodatnih oddelkih so se povečale zaradi izgradnje novih sosesk v mestu, pa tudi zaradi spremenjene zakonodaje, ki staršem omogoča brezplačen vpis za mlajšega otroka, v kolikor imajo  v vrtec vključena dva otroka ali več otrok.   

»V zadnjih letih trend vključenosti otrok v programe predšolske vzgoje narašča. Večji je vpis otrok prvega starostnega obdobja, zato oddelke odpiramo tudi med letom, pri čemer je zagotavljanje igralnic velik izziv. Visok procent vključenost otrok v vrtec kaže na visoko ozaveščenost o pomenu predšolske vzgoje, ki je v Sloveniji res na visokem nivoju. Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument z jasnimi cilji in načeli, po katerih delo v vrtcih poteka zelo načrtovano v smeri podpore celostnemu otrokovemu razvoju,« je povedala ravnateljica vrtca Mojca Verhovnik.

Vrtec v Pamečah bo imel osem novih oddelkov. Dva bodo napolnili z otroki, ki so trenutno vključeni v začasnih oddelkih na Celjski ulici, dva bodo zasedli otroci, ki trenutno obiskujejo vrtčevsko enoto v bloku Pameče. Otroci iz območja Pameč in Trobelj, ki so v letošnjem šolskem letu vključeni v druge vrtce (takih primerov je petnajst), bodo dobili možnost obiskovati vrtec v svojem kraju. Dva oddelka VVZ Slovenj Gradec potrebuje za odprtje oddelkov med šolskim letom, dva pa bodo predvidoma napolnili otroci iz novih stanovanjskih sosesk.

»Nov vrtec bo vsaj za nekaj časa zagotavljal vključitev vseh prijavljenih otrok, s čimer bodo razbremenjeni predvsem starši, ki so v stiski, saj po porodniškem dopustu pogosto nimajo ustreznega varstva za otroka. Izgradnja vrtca je nujna tudi z vidika Nacionalnega programa vrtca za obdobje 2023-33, ki narekuje sistemsko zagotavljanje zadostnega števila mest v vrtcih za vse otroke po končanem starševskem dopustu. Spreminjajo se tudi pravilniki o prostorskih normativih, ki nalagajo ustanoviteljicam vrtca, da se za vsakega otroka v vrtcu zagotovi najmanj tri kvadrate metre notranje igralne površine do leta 2028 površine. Do takrat lahko občine sprejmejo sklep o manjši notranji površini, vendar ne manjši od dva kvadratna metra na otroka, v kolikor ne bi mogli sprejeti v vrtec vseh vpisanih otrok,« je pojasnila ravnateljica vrtca.  

»Smo ena od redkih slovenskih občin, ki tudi med letom odpiramo nove oddelke. Ker v vrtcu ni več prostora, jih odpiramo na drugih loakcijah, tudi na šolah. Zemljišče za vrtec v Pamečah smo že odkupili. Ker vaška skupnost potrebuje tudi večnamensko dvorano se nam je zdelo smiselno to združiti,« je pojasnil župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler.

 

 

Nov vrtec v Pamečah bo imel kuhinjo, v kateri bodo pripravljali obroke tudi za druge enote vrtca, saj je centralna kuhinja na Maistrovi ulici preobremenjena. Po analizi kapacitet kuhinje na Maistrovi potrebuje VVZ Slovenj Gradec dodatno kuhinjo s kapaciteto najmanj 300 obrokov in prostor za transport živil za najmanj sedem dislociranih oddelkov.

V novem vrtcu v Pamečah bi prav tako zaradi preobremenitve centralne pralnice uredili novo pralnico za vse enote vrtca.

 

 

Medgeneracijski center, ki bo namenjen za druženje in izvedbo dogodkov širše javnosti, bodo uporabljali tudi otroci v vrtcu, saj bo center preko večje zložljive stene povezan z osrednjim prostorom vrtca.

Z gradbenimi deli naj bi začeli septembra 2024, zaključili pa predvidoma julija 2025. 

 

Poročilo o delu Skupnega organa Koroške za leto 2023

 

V nadaljevanju so se mestni svetniki seznanili s poročilom o delu Organa skupne občinske uprave SOK za leto 2023.

Vodja  SOK Sašo Blatešič je poročilo o delu predstavil po nalogah, ki jih SOK pokriva: medobčinsko redarstvo, medobčinski inšpektorat in medobčinski urad za izvajanje nalog občin (pravna služba, proračunsko računovodstvo, urejanje prostora, varstvo okolja in urejanje prometa).

Delo medobčinskih redarjev je specifično. Opravljajo ga lahko samo osebe s posebnimi pooblastili, ki morajo na začetku zaposlitve opraviti obvezno usposabljanje. Pooblastila, ki jim jih podeljuje zakonodaja, terjajo odgovornosti in opravljanje dela v posebnih okoliščinah. Te velikokrat pripeljejo do nevarnih in neugodnih situacij. Redarji se na terenu vsakodnevno srečujejo z nejevoljo občanov, saj so na nek način represivni organ. V letu2024 predlagajo zaposlitev dodatnega redarja, saj jim zakonodaja vsako leto nalaga več pristojnosti za nadzor in pooblastil. Redarji imajo pri svojem delu ista pooblastila in pristojnosti kot policija, zato bi bilo smiselno tudi pri delu upoštevati pravila stroke, ki za nadzor predvidevajo terenske patrulje v parih. S tem bi povečali zakonitost delovanja redarstva ter varnost redarjev.

 

 

Z reorganizacijo občinske inšpekcije v letu 2020 se je obseg dela, ki odpade na enega zaposlenega inšpektorja v Medobčinskem inšpektoratu, zelo povečal, zato so v preteklosti zaposlili še enega inšpektorja. V takšni kadrovski zasedbi z dvema inšpektorjema smo delovali še do konca leta 2023. Za leto 2024 je spremenjen kadrovski načrt in sicer se predvideva zaposlitev še enega dodatnega inšpektorja. Razpis za prosto delovno mesto najdete na: JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA - INŠPEKTOR (slovenjgradec.si).

Medobčinski urad za izvajanje nalog občin izvaja naloge s področja pravne službe, proračunskega računovodstva, urejanja prostora, varstva okolja ter urejanja prometa.

 

Zaključni račun

 

Predlog zaključnega računa je mestnemu svetu predstavil vodja Oddelka za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve Darko Sagmeister.

 

 

Koroška lekarna

 

Člani mestnega sveta so obravnavali osnutek Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Koroška lekarna Ravne na Koroškem, v nadaljevanju pa še osnutek Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic Javnega lekarniškega zavoda Koroška lekarna Ravne na Koroškem. Pri prvem so sprejeli dva sklepa. Po prvem, se bo lekarniški zavod lahko brez soglasja sveta ustanoviteljic zadolžil do 200.000 evrov, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne-proračunskih sredstev in ne za predlaganih 500.000 evrov, kot je navedeno v osnutku odloka. Drugi sklep pa prinaša spremembo v 9. členu, kjer se besedna zveza »občinski sveti občin ustanoviteljic« ustrezno dopolni in nadomesti z besedno zvezo »mestni in občinski sveti občin ustanoviteljic«.

 

Lokacijski preveritvi

 

Mestni svet je sprejel Predlog sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi v k. o. 851 Legen v Mestni občini Slovenj Gradec (ID: 3616) ter predlog sklepa o lokacijski preveritvi na EUP – Ok-235 za preoblikovanje in spremembo stavbnega zemljišča določenih v občinskem prostorskem načrtu – ID 3969.

 

Poročilo nadzornega odbora

 

Poročilo nadzornega odbora je mestnemu svetu podala Suzana Mlakar, predsednica Nadzornega odbora Mestne občine Slovenj Gradec. Predstavila je pregled nadzora Javnega razpisa sofinanciranja programov in projektov ljubiteljske dejavnosti, ki ga izvaja območna izpostava JSKD. Nadzorniki so pregledali tudi LAS MDD Pogodbeno partnerstvo ter pregled razdelitve finančnih sredstev na Javnem razpisu za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2022.

 

Še cenejše bivanje za študente v Hostlu na Ozarah?

 

Mestne svetnice in mestni svetniki so soglašali s spremembami in dopolnitvami statuta javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe Spotur Slovenj Gradec, po katerih bo Hostel Slovenj Gradec dodatno registriran še za dejavnost dijaških in študentskih domov, ki jo sicer že opravlja pet let.

 

Foto: Fakulteta za tehnologijo polimerov

 

Sprememba mu bo omogočila prijavo na razpis Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2024/2025. Ob uspešni kandidaturi na razpisu bo Hostel pridobil možnost subvencije, ki znaša 32 evrov na študenta mesečno. To bi pocenilo bivanje za študente Fakultete za tehnologijo polimerov v delu Hostla Slovenj Gradec. Trenutno so cene bivanja v Slovenj Gradcu za študente višje kot cene v študentskih domovih v Mariboru in Ljubljani.  

 

Glasbena šola Slovenj Gradec se predstavi

 

Na tokratni seji se je mestnemu svetu predstavil javni zavod Glasbena šola Slovenj Gradec. Predstavitev je opravil ravnatelj Andrej Švab. Glasbeno šolo obiskuje 390 učencev in učenk. Šola sodeluje s številnimi javnimi zavodi v mestni občini. Vpis na šolo se povečuje vsako leto. Več kot 30 let sodelujejo z glasbeno šolo iz Češkega Krumlova, glasbeno šolo iz Celovca ter številnimi glasbenimi šolami iz Slovenije. Slovenjgraška glasbena šola pomembno prispeva h kulturnemu življenju v mestu, ki slovi ravno po kulturi.

 

Foto: Glasbena šola Slovenj Gradec

 

Jože Lenart odstopil kot mestni svetnik

 

Jože Lenart (Gibanje svoboda) je na 17. redni seji podal odstopno izjavo s funkcije mestnega svetnika. Njegova odločitev je dokončna. Kot je pojasnil na seji mestnega sveta se je za ta korak odločil na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki v 3. poglavju govori o omejitvah poslovanja. S funkcijo mestnega svetnika je namreč povzročal omejitve poslovanja s pravno osebo, katere lastnik je družinski član, njegova dejavnost pa je povezana z izvajanjem sanacijskih projektov. Mestni občini Slovenj Gradec kot tudi podjetniku se je opravičil, da tega koraka ni naredil že v jeseni, pred pričetkom izvajanja sanacijskih del po poplavah.

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je mestni svet seznanila, da je dvema predstavnikoma potekel mandat v nadzornem svetu Podjetniškega centra Slovenj Gradec ter predlagala, da vanj imenujejo dva nova člana.

 

Sejo so zaključili s pobudami in vprašanji svetnic in svetnikov ter premoženjsko pravnimi zadevami.


Dokumenti za prenos

Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta
SG logo

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.