Direktorica občinske uprave

Direktorica občinske uprave

Darja Vrčkovnik, univ.dipl.ekon.

Direktorica občinske uprave

e-pošta

Naloge in pristojnosti:

  • vodi in usklajuje delo občinske uprave,
  • skrbi za zakonito, dosledno, učinkoviti in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
  • izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji ter pooblašča javne uslužbence občinske uprave za opravljanje posameznih dejanj v upravnem postopku pred izdajo odločbe na prvi stopnji oz. za odločanje v upravnem postopku na prvi stopnji, v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek,
  • opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave,
  • sodeluje v projektnih timih,
  • opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi in institucijami,
  • opravlja druge naloge določene s predpisi ter po odredbi in pooblastilu župana.