Naročila in objave

JAVNI RAZPIS ZA OBČINSKA ODLIČJA ZA LETO 2022 - NAZIV ČASTNI OBČAN, NAGRADA MOSG IN PLAKETE MOSG

JAVNI RAZPIS ZA OBČINSKA ODLIČJA ZA LETO 2022 - NAZIV ČASTNI OBČAN, NAGRADA MOSG IN PLAKETE MOSG

Predloge je potrebno poslati najkasneje do petka, 5. avgusta 2022
Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA VRUNČEVA ODLIČJA ZA LETO 2022 - VRUNČEVA NAGRADA IN PLAKETE

JAVNI RAZPIS ZA VRUNČEVA ODLIČJA ZA LETO 2022 - VRUNČEVA NAGRADA IN PLAKETE

Predloge je potrebno poslati najkasneje do petka, 5. avgusta 2022

Preberi več...
SANACIJA PLAZU ZA STANOVANJSKO HIŠO LEGEN 156

SANACIJA PLAZU ZA STANOVANJSKO HIŠO LEGEN 156

Mestna občina Slovenj Gradec je dne 13. 5. 2022 na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo male vrednosti za projekt: »SANACIJA PLAZU ZA STANOVANJSKO HIŠO LEGEN 156«.
Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO parcela 849 383/5, v lasti Mestne občine Slovenj Gradec

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO parcela 849 383/5, v lasti Mestne občine Slovenj Gradec

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine na ureditvenem območju »Podgorska cesta«.
Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO parcela 849 383/4, v lasti Mestne občine Slovenj Gradec

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO parcela 849 383/4, v lasti Mestne občine Slovenj Gradec

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine na ureditvenem območju »Podgorska cesta«.
Preberi več...
NAMERA ZA SKLENITEV MENJALNE POGODBE PO METODI NEPOSREDNE POGODBE

NAMERA ZA SKLENITEV MENJALNE POGODBE PO METODI NEPOSREDNE POGODBE

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero za sklenitev menjalne pogodbe po metodi neposredne pogodbe, v postopku katere bo Mestna občine Slovenj Gradec menjala zemljišče v svoji lasti:

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – poslovni prostor – skladišče v objektu (delavnica bivše KOMUNALE), identifikacijska številka stavbe 850 1004, na naslovu Partizanska pot 12 v izmeri 32,55 m2. Vloge morajo prispeti v vložišče Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, najkasneje do 27. 5. 2022 do 9.00 ure. Končni datum in čas prispetja v vložišče velja tudi za priporočeno pošto.

Preberi več...
Natečaj za izvirno otroško likovno in literarno delo ter fotografijo

Natečaj za izvirno otroško likovno in literarno delo ter fotografijo

Natečaj za izvirno otroško likovno in literarno delo ter fotografijo za leto 2022.

Preberi več...
JAVNA OBJAVA IN RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ŠN 14 – PODHOMŠKI VRTOVI - DEL

JAVNA OBJAVA IN RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ŠN 14 – PODHOMŠKI VRTOVI - DEL

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta ŠN 14 – Podhomški vrtovi - del, ki ga je izdelalo podjetje LM Projekti, Podjetje za prostorsko, urbanistično in arhitekturno načrtovanje ter svetovanje, Peter Lojen s. p., Velenje,  pod številko naloge 2018/34, z dne februar 2022.

Preberi več...
JAVNO NAZNANILO: »Poslovno stanovanjska cona Celjska jug II (SG-80)«

JAVNO NAZNANILO: »Poslovno stanovanjska cona Celjska jug II (SG-80)«

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za območje »Poslovno stanovanjska cona Celjska jug II (SG-80)«

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – poslovni prostor v mansardi poslovne stavbe PTC Katica, Ronkova ulica 4 v Slovenj Gradcu, ID znak 850-1291-71, v skupni izmeri 49,89 m2. 

Preberi več...
NAVODILA O MOŽNOSTIH PLAKATIRANJA MED VOLILNO KAMPANJO

NAVODILA O MOŽNOSTIH PLAKATIRANJA MED VOLILNO KAMPANJO

Mestna občina Slovenj Gradec zagotavlja vsem organizatorjem volilne kampanje  plakatiranje na stalnih plakatnih mestih v mestu Slovenj Gradec. Plakatni panoji so  dvostranski v dimenzijah 100 x 135 cm in sicer na naslednjih lokacijah:

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin:

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

Preberi več...
RAZPIS JSKD ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V MOSG

RAZPIS JSKD ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V MOSG

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti objavlja javni razpis, katerega predmet je sofinanciranje programov/projektov kulturnih društev, ki so:
Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin:

Preberi več...
REKONSTRUKCIJA CESTE JP 878 421 SPODNJI RAZBOR od P16 do P40

REKONSTRUKCIJA CESTE JP 878 421 SPODNJI RAZBOR od P16 do P40

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja razpis za projekt: »REKONSTRUKCIJA CESTE JP 878 421 SPODNJI RAZBOR od P16 do P40«.

Preberi več...
JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v Mestni občini Slovenj Gradec v enoti urejanja prostora OK-148 v OPN Mestne občine Slovenj Gradec (Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov: 2647)

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, KI NISO PREDMET DRUGIH FINANCIRANJ IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC V LETU 2022

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, KI NISO PREDMET DRUGIH FINANCIRANJ IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC V LETU 2022

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2022

Preberi več...
JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI POBUDE IN ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI POBUDE IN ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

Mestna občina Slovenj Gradec naznanja javno razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju OP-232 v OPN Mestne občine Slovenj Gradec na k.o. 845 Pameče parc. št. 556/3, 552/3, 552/1, 552/2, 552/6, ki ga je izdelalo podjetje  ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d. o. o., Grajska 7, 2000 Maribor, pod številko naloge 48/2021. Identifikacijska številka lokacijske preveritve v prostorskem informacijskem sistemu je ID: 2606. Stavbno zemljišče se širi na del parcele 556/3 k.o. 845 Pameče.

Preberi več...
JAVNA OBJAVA IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO DRUGIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU »CT1-JUŽNI VSTOP 2«

JAVNA OBJAVA IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO DRUGIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU »CT1-JUŽNI VSTOP 2«

Mestna občina Slovenj Gradec je pristopila k drugim spremembam in dopolnitvam odloka o zazidalnem načrtu »CT1 – južni vstop 2« (v nadaljevanju SD ZN CT1 – južni vstop 2). Pobudnik priprave prostorskega akta je podjetje MAVI d. o. o., Novakova ulica 8, 2000 Maribor. Predlog izhodišč za pripravo SD ZN CT1 – južni vstop 2 je izdelalo podjetje Urbis d. o. o., Partizanska cesta 3, 2000 Maribor.

Preberi več...
PODELITEV KONCESIJE ZA IZVEDBO PROJEKTA ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA ZA ENERGETSKO PRENOVO OBJEKTOV V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

PODELITEV KONCESIJE ZA IZVEDBO PROJEKTA ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA ZA ENERGETSKO PRENOVO OBJEKTOV V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Končni rok za prejem prijav je 24.11.2021 do 10:00 ure, na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

Preberi več...
JAVNI POZIV PROMOTORJEM K ODDAJI VLOG O ZAINTERESIRANOSTI ZA JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO

JAVNI POZIV PROMOTORJEM K ODDAJI VLOG O ZAINTERESIRANOSTI ZA JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO

JAVNI POZIV PROMOTORJEM K ODDAJI VLOG O ZAINTERESIRANOSTI ZA JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO ZA PROJEKT »Energetska sanacija 3 objektov Mestne občine Slovenj Gradec (Gosposvetska cesta 4, Športna dvorana in Zdravstveni dom)«.

Preberi več...
PREDNOSTNI LISTI ZA DODELJEVANJE STANOVANJ V NAJEM

PREDNOSTNI LISTI ZA DODELJEVANJE STANOVANJ V NAJEM

Na XIII. javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, se je v razpisnem roku do 14.8.2020 prijavilo 198 prosilcev. Na listo A se je uvrstilo 153 prosilcev, na listo B pa 22. Od prispelih vlog je bilo 14 zavrnjenih, izdanih je bilo 9 sklepov o ustavitvi postopka.

Preberi več...
INVESTICIJE V LETU 2019

INVESTICIJE V LETU 2019

V dokumentu smo zbrali nekaj najpomembnejših investicij, ki jih je MOSG izvedla v letu 2020. Dokument je na voljo v digitalnem bralniku.
Preberi več...
Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.