Naročila in objave

OBVESTILO

OBVESTILO

Mestna občina Slovenj Gradec z dne 9. avgusta 2022 na Portalu javnih naročil objavlja javno naročilo male vrednosti za projekt: "Zazidava na Podgorski cesti". 

Rok za predložitev ponudb je 23. avgust 2022 do 10.00.

Preberi več...
OBVESTILO

OBVESTILO

Mestna občina Slovenj Gradec poziva lastnike praznih poslovnih lokalov v mestnem jedru Slovenj Gradca k vpisu v evidenco praznih prostorov in hkrati napoveduje objavo javnega razpisa za sofinanciranje najemnih prostorov v mestnem jedru Slovenj Gradec za leto 2022.

Preberi več...
OBVESTILO O PODALJŠANJU ROKA ZA ODDAJO PREDLOGOV KANDIDATOV ZA PREJEMNIKE VRUNČEVIH NAGRAD IN PLAKET V LETU 2022

OBVESTILO O PODALJŠANJU ROKA ZA ODDAJO PREDLOGOV KANDIDATOV ZA PREJEMNIKE VRUNČEVIH NAGRAD IN PLAKET V LETU 2022

Komisija za podelitev občinskih priznanj pri Mestnem svetu Mestne občine Slovenj Gradec obvešča o podaljšanju javnega razpisa za podelitev Vrunčevih nagrad in plaket v letu 2022.

Preberi več...
OBVESTILO O PODALJŠANJU ROKA ZA ODDAJO PREDLOGOV KANDIDATOV ZA PREJEMNIKE OBČINSKIH PRIZNANJ V LETU 2022

OBVESTILO O PODALJŠANJU ROKA ZA ODDAJO PREDLOGOV KANDIDATOV ZA PREJEMNIKE OBČINSKIH PRIZNANJ V LETU 2022

Komisija za podelitev občinskih priznanj pri Mestnem svetu Mestne občine Slovenj Gradec obvešča o podaljšanju javnega razpisa za podelitev občinskih priznanj v letu 2022.
Preberi več...
NAMERA ZA SKLENITEV MENJALNE POGODBE ZA DOSEGO JAVNE KORISTI PO METODI NEPOSREDNE POGODBE

NAMERA ZA SKLENITEV MENJALNE POGODBE ZA DOSEGO JAVNE KORISTI PO METODI NEPOSREDNE POGODBE

Menjava zemljišč v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, za zemljišče v lasti fizične osebe, po katerem poteka cesta. 

Preberi več...
»KANALIZACIJA POD 2000 PE V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC«

»KANALIZACIJA POD 2000 PE V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC«

Mestna občina Slovenj Gradec je dne 2. avgusta 2022 na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo male vrednosti za projekt: "KANALIZACIJA POD 2000 PE V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC". Rok za predložitev ponudbe je 12. avgust 2022 do 10.00.

Preberi več...
NAMERA ZA SKLENITEV MENJALNE POGODBE ZA DOSEGO JAVNE KORISTI PO METODI NEPOSREDNE POGODBE

NAMERA ZA SKLENITEV MENJALNE POGODBE ZA DOSEGO JAVNE KORISTI PO METODI NEPOSREDNE POGODBE

Menjava zemljišč v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, za zemljišče v lasti fizične osebe, po katerem je zgrajena cesta.

Preberi več...
POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA PREVOZ UČENCEV V DNEVNI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM V ŠOLSKEM LETO 2022/2023

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA PREVOZ UČENCEV V DNEVNI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM V ŠOLSKEM LETO 2022/2023

Namen povabila je zbiranje najugodnejše ponudbe za prevoz učencev iz območja Mestne občine Slovenj Gradec do socialnovarstvenega zavoda - Dnevnega centra Ravne na Koroškem, za šolsko leto 2022/2023. 

Rok za oddajo ponudb je 11. avgust 2022 do 9. ure.

Preberi več...
OBVESTILO O PODALJŠANJU ROKA ZA ODDAJO IDEJNIH REŠITEV UREDITVE KROŽNEGA KRIŽIŠČA V PAMEČAH

OBVESTILO O PODALJŠANJU ROKA ZA ODDAJO IDEJNIH REŠITEV UREDITVE KROŽNEGA KRIŽIŠČA V PAMEČAH

Mestna občina Slovenj Gradec obvešča, da se rok za oddajo idejnih rešitev za ureditev krožišča v Pamečah podaljša za en teden. Svoje idejne rešitve lahko oddate do 5. avgusta 2022, do 12:30 ure ali isti dan oddate na pošti.

Preberi več...
JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PONUDB ZA IZVAJANJE DOLOČENIH NALOG ZAŠČITE IN REŠEVANJA V LETU 2022

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PONUDB ZA IZVAJANJE DOLOČENIH NALOG ZAŠČITE IN REŠEVANJA V LETU 2022

Mestna občina Slovenj Gradec, v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS št. 51/2006-UPB, 97/2010), Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16), Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Ur. list RS, št. 91/2020-UPB3) ter Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022 (Ur. list RS, št. 202/2021) vabi društva in klube, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, k oddaji ponudbe za izvajanje določenih nalog zaščite, reševanja in pomoči v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2022. 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje prostovoljnih enot društev in nevladnih organizacij, ki izvajajo posamezne naloge zaščite, reševanja in pomoči po področjih.

Preberi več...
JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA KAMNOLOM GOSTENČNIK SELE – VRHE IN OKOLJSKEGA POROČILA ZA OPPN KAMNOLOMA GOSTENČN

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA KAMNOLOM GOSTENČNIK SELE – VRHE IN OKOLJSKEGA POROČILA ZA OPPN KAMNOLOMA GOSTENČN

Mestna občina Slovenj Gradec obvešča javnost, da bo javno razgrnjen dopolnjen osnutek  občinskega podrobnega prostorskega načrta Kamnolom Gostenčnik Sele – Vrhe, ki ga je izdelalo podjetje Atelje Piano, Saša Piano s.p. Velenje v septembru 2021 ter dopolnilo januarja, februarja in junija 2022, št. projekta AP/151/2018-OPPN/DO in Okoljsko poročilo za OPPN Kamnoloma Gostenčnik Sele – Vrhe, z vsemi prilogami, ki ga je izdelalo podjetje ZVO Matrika Zdravje, Varnost, Okolje, d.o.o.  Ljubljana, št. OP_38.19, 8. december 2021, popravki 23. maj 2022 ter strokovne podlage, ki so bile izdelane za potrebe izdelave OPPN.
Preberi več...
»DVIGALO DRUGA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC«

»DVIGALO DRUGA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC«

Mestna občina Slovenj Gradec je dne 30. junija 2022 na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo male vrednosti za projekt: "DVIGALO DRUGA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC".

Rok za predložitev ponudbe: 25. julij 2022 do 10:00 ure.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem – poslovni prostor na naslovu Pohorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec.

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnines parc. št. 383/7 k.o. 849 – Stari trg  – v izmeri 8 m2.

Rok za zbiranje vlog je do 18. julija 2022 do 10.00.

Preberi več...
OSNUTEK OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA EUP LE-20 V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC; ID ŠT. 2949

OSNUTEK OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA EUP LE-20 V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC; ID ŠT. 2949

Ureditveno območje načrtovane prostorske ureditve je veliko približno 3183,54 m2 in obsega parcele št. 587/3, 587/4, 587/5, 587/6, 587/7 in 587/8 – del, vse k.o. Legen (851), ki spadajo v enoto urejanja prostora z oznako LE-20 in imajo v Občinskem prostorskem načrtu (v nadaljnjem besedilu OPN) določen podrobnejši načrt namenske rabe prostora Sse – prostostoječa gradnja enodružinskih hiš.

Razlog za pripravo OPN predstavlja potreba po ureditvi območja ter sprejetju podrobnejših izvedbenih pogojev za gradnjo individualnih stanovanjskih objektov, zunanjo ureditev ter za priključevanje na prometno, komunalno, energetsko in ostalo infrastrukturo na tem območju.

Preberi več...
POVABILO K ODDAJI PONUDBE - PREVOZI V ČASU POLETNIH POČITNIC

POVABILO K ODDAJI PONUDBE - PREVOZI V ČASU POLETNIH POČITNIC

Naročnike vabimo k oddajni ponudbe za prevoz v času poletnih počitnic po relacijah znotraj Mestne občine Slovenj Gradec. Prevoz se izvaja vsak torek, sredo in četrtek, v času od 12. julija do 25. avgusta 2022. 

Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo, s pripisom "NE ODPIRAJ, PONUDBA 430-0058/2022", do 28. junija 2022 do 10.00 prispele na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA IMENOVANJE DIREKTORJA KOROŠKE GALERIJE LIKOVNIH UMETNOSTI

JAVNI RAZPIS ZA IMENOVANJE DIREKTORJA KOROŠKE GALERIJE LIKOVNIH UMETNOSTI

Mestna občina Slovenj Gradec na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroška galerija likovnih umetnosti, objavlja javni razpis za imenovanje direktorja Koroške galerije likovnih umetnosti.

Preberi več...
DOPOLNJEN OSNUTEK OPPN ZA OBMOČJE SG-93 SSe

DOPOLNJEN OSNUTEK OPPN ZA OBMOČJE SG-93 SSe

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za območje SG-93 SSe (Identifikacijska številka prostorskega akta: 2546).
Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – poslovni prostor – skladišče v objektu (delavnica bivše KOMUNALE), identifikacijska številka stavbe 850 1004, na naslovu Partizanska pot 12 v izmeri 32,55 m2. Vloge morajo prispeti v vložišče Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, najkasneje do 27. 5. 2022 do 9.00 ure. Končni datum in čas prispetja v vložišče velja tudi za priporočeno pošto.

Preberi več...
JAVNA OBJAVA IN RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ŠN 14 – PODHOMŠKI VRTOVI - DEL

JAVNA OBJAVA IN RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ŠN 14 – PODHOMŠKI VRTOVI - DEL

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta ŠN 14 – Podhomški vrtovi - del, ki ga je izdelalo podjetje LM Projekti, Podjetje za prostorsko, urbanistično in arhitekturno načrtovanje ter svetovanje, Peter Lojen s. p., Velenje,  pod številko naloge 2018/34, z dne februar 2022.

Preberi več...
JAVNO NAZNANILO: »Poslovno stanovanjska cona Celjska jug II (SG-80)«

JAVNO NAZNANILO: »Poslovno stanovanjska cona Celjska jug II (SG-80)«

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za območje »Poslovno stanovanjska cona Celjska jug II (SG-80)«

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – poslovni prostor v mansardi poslovne stavbe PTC Katica, Ronkova ulica 4 v Slovenj Gradcu, ID znak 850-1291-71, v skupni izmeri 49,89 m2. 

Preberi več...
NAVODILA O MOŽNOSTIH PLAKATIRANJA MED VOLILNO KAMPANJO

NAVODILA O MOŽNOSTIH PLAKATIRANJA MED VOLILNO KAMPANJO

Mestna občina Slovenj Gradec zagotavlja vsem organizatorjem volilne kampanje  plakatiranje na stalnih plakatnih mestih v mestu Slovenj Gradec. Plakatni panoji so  dvostranski v dimenzijah 100 x 135 cm in sicer na naslednjih lokacijah:

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin:

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

Preberi več...
RAZPIS JSKD ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V MOSG

RAZPIS JSKD ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V MOSG

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti objavlja javni razpis, katerega predmet je sofinanciranje programov/projektov kulturnih društev, ki so:
Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin:

Preberi več...
REKONSTRUKCIJA CESTE JP 878 421 SPODNJI RAZBOR od P16 do P40

REKONSTRUKCIJA CESTE JP 878 421 SPODNJI RAZBOR od P16 do P40

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja razpis za projekt: »REKONSTRUKCIJA CESTE JP 878 421 SPODNJI RAZBOR od P16 do P40«.

Preberi več...
JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v Mestni občini Slovenj Gradec v enoti urejanja prostora OK-148 v OPN Mestne občine Slovenj Gradec (Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov: 2647)

Preberi več...
12
Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.