Javna obvestila

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA OBMOČJE SG-93 SSe - osnutek

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA OBMOČJE SG-93 SSe - osnutek

Ureditveno območje OPPN se nahaja znotraj Mesta Slovenj Gradec in obsega zemljišča parc. št. 279/1, 279/8, 279/32, 279/34, del, 279/35, 279/38, 279/49, 288, del, 290, del, 293/1, del, 293/2, del, vse k.o. 849 Stari trg v izmeri 0,9708 ha. Izven območja urejanja so predvideni posegi v zvezi s priključevanjem območja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro. Vplivno območje OPPN obsega vsa zemljišča znotraj območja OPPN in zemljišča na katerih je predvidena gradnja infrastrukture.
Preberi več...
ZAPISNIK O ŽREBANJU PLAKATNIH MEST ZA DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE

ZAPISNIK O ŽREBANJU PLAKATNIH MEST ZA DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE

Na podlagi volilnih navodil za državnozborske volitve 2022 je bil danes izveden žreb plakatnih mest za plakatiranje na plakatnih mestih v MOSG.
Preberi več...
NAVODILA O MOŽNOSTIH PLAKATIRANJA MED VOLILNO KAMPANJO

NAVODILA O MOŽNOSTIH PLAKATIRANJA MED VOLILNO KAMPANJO

Mestna občina Slovenj Gradec zagotavlja vsem organizatorjem volilne kampanje  plakatiranje na stalnih plakatnih mestih v mestu Slovenj Gradec. Plakatni panoji so  dvostranski v dimenzijah 100 x 135 cm in sicer na naslednjih lokacijah:

Preberi več...
JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v Mestni občini Slovenj Gradec v enoti urejanja prostora OK-148 v OPN Mestne občine Slovenj Gradec (Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov: 2647)

Preberi več...
UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Centri za socialno delo letne pravice iz javnih sredstev  podaljšujejo po uradni dolžnosti, zato vsem tistim, ki že imajo priznane pravice iz javnih sredstev (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačila vrtca), ni potrebno oddajati novih vlog.

Preberi več...
OBRAZCI ZA PRIJAVO ŠKODE PO NEURJU 18.7.2021

OBRAZCI ZA PRIJAVO ŠKODE PO NEURJU 18.7.2021

Mestna občina Slovenj Gradec poziva občane, ki jim je neurje dne 18. julija povzročilo materialno škodo na objektih ali zemljiščih, da izpolnijo prijavne obrazce in jih posredujejo občinski upravi do 4. avgusta 2021. Na osnovi prijav bodo občinske strokovne službe lahko pripravile celovit popis škode in ustrezno ukrepale. 

Preberi več...
SEZNAM EVIDENČNIH NAROČIL ZA LETO 2020

SEZNAM EVIDENČNIH NAROČIL ZA LETO 2020

V skladu z javno naročniško zakonodajo mora naročnik (Mestna občina Slovenj Gradec) na svoji spletni strani ali portalu javnih naročil do vključno 28. februarja 2021 objaviti seznam oddanih evidenčnih naročil, ki mora zajemati podatke o evidenčnih naročilih, ki so bila v letu 2020 oddana na splošnem in infrastrukturnem področju.

Preberi več...
JAVNI POZIV PROMOTORJEM K ODDAJI VLOG O ZAINTERESIRANOSTI ZA JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO

JAVNI POZIV PROMOTORJEM K ODDAJI VLOG O ZAINTERESIRANOSTI ZA JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO

JAVNI POZIV PROMOTORJEM K ODDAJI VLOG O ZAINTERESIRANOSTI ZA JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO ZA PROJEKT »Energetska sanacija 3 objektov Mestne občine Slovenj Gradec (Gosposvetska cesta 4, Športna dvorana in Zdravstveni dom)«.

Preberi več...
LOKALNI PROGRAM KULTURE 2021-2024

LOKALNI PROGRAM KULTURE 2021-2024

Mestni svet je obravnaval in sprejel osnutek Lokalnega programa za kulturo za obdobje od leta 2021 do leta 2024. Osnutek objavljamo v javno obravnavo in pozivamo vse deležnike kulture in zainteresirano javnost k podaji pripomb. Pripombe z navedbo imena predlagatelja pošljite na elektronski naslov kultura@slovenjgradec.si, do vključno 4. marca 2021.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV ŽELEZNIKARJEVIH ODLIČIJ V LETU 2021 - PODALJŠAN DO PETKA, 12. 3.2021

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV ŽELEZNIKARJEVIH ODLIČIJ V LETU 2021 - PODALJŠAN DO PETKA, 12. 3.2021

Komisija za podelitev Železnikarjevih priznanj pri Mestnem svetu Mestne občine Slovenj Gradec obvešča o podaljšanju javnega razpisa za leto 2020 za podelitev Železnikarjeve nagrade in Železnikarjevih plaket. Namesto do 19. februarja 2021 je predloge mogoče oddati do petka, 12. marca 2021.

Vse ostale določbe javnega razpisa so nespremenjene.

Preberi več...
OBVESTILO GLEDE PREVOZOV UČENCEV V ŠOLO PO 22. 2. 2021

OBVESTILO GLEDE PREVOZOV UČENCEV V ŠOLO PO 22. 2. 2021

Vlada RS je sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter na univerzah in v samostojnih visokošolskih zavodih, s katerim se za učence od 1. do vključno 9. razreda osnovne šole, pouk po počitnicah, od ponedeljka 22. 2. 2021, ob upoštevanju priporočil NIJZ, izvaja v prostorih šole.

Preberi več...
LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT

Mestna občina Slovenj Gradec je 21.12.2020 na 20. seji Mestnega sveta potrdila Lokalni energetski koncept LEK, ki ga je izdelal Zavod energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško.

Preberi več...
JAVNO OBVESTILO O IZHODIŠČIH ZA PRIPRAVO OPPN - OBMOČJE SG 93 SSe
OBVESTILO O OPROSTITVI PLAČILA NAJEMNIN POSLOVNIM SUBJEKTOM GOSPODARSKEGA PRAVA V DRUGEM VALU EPIDEMIJE

OBVESTILO O OPROSTITVI PLAČILA NAJEMNIN POSLOVNIM SUBJEKTOM GOSPODARSKEGA PRAVA V DRUGEM VALU EPIDEMIJE

Obvestilo o oprostitvi ali delni oprostitvi plačila najemnin najemnikom poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Slovenj Gradec.

Preberi več...
JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DOLOČITEV STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMEČNI POSELITVI NA OBMOČJU EUP OK-272 V OPN MOSG
POZIV LASTNIKOM PRIOBALNIH ZEMLJIŠČ OB VODOTOKIH 2. REDA NA OBMOČJU SEKTORJA SAVINJA

POZIV LASTNIKOM PRIOBALNIH ZEMLJIŠČ OB VODOTOKIH 2. REDA NA OBMOČJU SEKTORJA SAVINJA

Direkcija za vode RS obvešča vse lastnike priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda, kamor spadajo vsi vodotoki na območju Sektorja območja Savinje, razen Savinje, Pake in Sotle, da so po določilih 100. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in spremembe) dolžni sami zagotavljati odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov), odpadkov in drugih opuščenih in odvrženih predmetov ter snovi z vodnih in priobalnih zemljišč.

Preberi več...
PONUDBA NAJEMNIŠKIH STANOVANJ STANOVANJSKEGA SKLADA RS

PONUDBA NAJEMNIŠKIH STANOVANJ STANOVANJSKEGA SKLADA RS

Občanke in občane obveščamo, da Stanovanjski sklad RS v novozgrajenih stanovanjskih objektih v Slovenj Gradcu na naslovu Celjska cesta 22A in 22B, v najem oddaja 20 novih stanovanj z ugodno mesečno najemnino.

Preberi več...
ZAPORA CESTE PODGORJE - RAZBOR ZA TOVORNA VOZILA

ZAPORA CESTE PODGORJE - RAZBOR ZA TOVORNA VOZILA

Mestna občina Slovenj Gradec obvešča uporabnike lokalne ceste od Podgorja proti Razborju, da je cesta na odseku Spodnja vas - odcep Velunja zaradi plazu zaprta za tovorna vozila s skupno maso 10 ton in več. Uporabnike prosijo za razumevanje, o umiku zapore pa bodo obveščeni.

Preberi več...
OBJAVA UGOTOVITEV MONITORINGA VPLIVOV TRAJNIH NASADOV HMELJA NA OKOLJE

OBJAVA UGOTOVITEV MONITORINGA VPLIVOV TRAJNIH NASADOV HMELJA NA OKOLJE

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja rezultate vzorčenja rastlin, tal in zraka ob škropljenju hmelja, ki ga je v mesecu avgustu 2019, po naročilu Mestne občine Slovenj Gradec, izvedel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler je v petek, 15. novembra 2019, sklical sestanek z vsemi vpletenimi deležniki. Sestanka so se udeležili predstavniki Mestne občine Slovenj Gradec, Ministrstva za kmetijstvo, Nacionalnega instituta za javno zdravje, Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, Civilne iniciative za varovanje okolja in zdravja ter Hmeljarjev Mislinjske doline.

Preberi več...
STORITEV E-OSKRBA

STORITEV E-OSKRBA

Storitev E-oskrba je socialni servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma oziroma pomoč na daljavo. Namenjena je vsem, ki potrebujejo podporo pri samostojnem bivanju v domačem okolju: starejšim, invalidom in bolnikom s kroničnimi ali težjimi boleznimi.

Preberi več...
OBVESTILO KMETOVALCEM IN DRUGIM OB UPORABI FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV

OBVESTILO KMETOVALCEM IN DRUGIM OB UPORABI FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV

V duhu družbene odgovornosti in ob zavedanju, da čisto in zdravo okolje v naši dolini lahko zagotovimo le s skupnimi napori vseh deležnikov, ki s svojo dejavnostjo na kakršen koli način vplivajo na kakovost naravnih danosti in ter z neustreznim ali neodgovornim ravnanjem povzročajo trajno in nepopravljivo škodo za zdravje vseh nas, pozivam vse, ki so ob opravljanju svojih kmetijskih in drugih dejavnosti podvrženi upoštevanju Pravilnika o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 71/14 in 28/18), da določila pravilnika dosledno upoštevajo.

Preberi več...
PREVOZI STAREJŠIH OBČANOV V SODELOVANJU Z ZAVODOM SOPOTNIKI

PREVOZI STAREJŠIH OBČANOV V SODELOVANJU Z ZAVODOM SOPOTNIKI

Spoštovani starejši občani Mestne občine Slovenj Gradec, uporabniki storitve brezplačnih prevozov po naši občini, obveščamo vas, da je interes za našo storitev zelo velik, zato vas vljudno prosimo, da se vedno naročite vsaj nekaj dni oziroma en teden prej, kot potrebujete prevoz. Verjamemo, da to ne bo predstavljalo težave, saj imamo za zdravnika termine znane že prej, ostale opravke pa  tudi lahko načrtujemo. V nadaljevanju si preberite informacija o delovanju projekta.

Preberi več...
RAVNANJE S TUJERODNIMI INVAZIVNIMI RASTLINAMI

RAVNANJE S TUJERODNIMI INVAZIVNIMI RASTLINAMI

Invazivne tujerodne rastline so tiste, ki so vnesene na območja izven njihove naravne razširjenosti, kjer so se sposobne razmnoževati in se v naravi same čezmerno razširjajo ter s svojo ustalitvijo in širjenjem jemljejo življenjski prostor domorodnim vrstam in posledično negativno vplivajo na biotsko raznovrstnost, gospodarstvo ter na zdravje ljudi in živali. Človek jih je na ta območja zanesel namerno (kot kulturne, medonosne, okrasne, meliorativne, gozdne rastline) ali nenamerno (skupaj z različnim tovorom, zemljino, sadikami, krmo, balastnimi vodami ipd.). Najbolj problematične invazivne tujerodne rastline v Sloveniji so japonski dresnik (Fallopia japonica), kanadska (Solidago canadensis) in orjaška zlata rozga (Solidago gigantea), pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), enoletna suholetnica (Erigeron annuus) in žlezava nedotika (Impatiens glandulifera).

Preberi več...
NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA V PRIMERU PANDEMIJ IN EPIDEMIJ LJUDI TER BOLEZNI ŽIVALI

NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA V PRIMERU PANDEMIJ IN EPIDEMIJ LJUDI TER BOLEZNI ŽIVALI

Obveščamo vas, da smo Načrt ZIR ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v MOSG (842-0004/2018) in Delni načrt ZIR ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh v MOSG (842-0003/2018) v skladu z določili 5. odstavka 5. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS št. 24/12, 78/16) poslali v medsebojno usklajevanje sosednjim občinam ter nosilcem načrtovanja. Vsi predlogi in pripombe se po presoji vključijo v končni predlog načrta (rok pripomb je 30 dni). 

Preberi več...
UVELJAVITEV PRAVICE DO POMOČI PRI KRITJU STROŠKOV E-OSKRBE V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

UVELJAVITEV PRAVICE DO POMOČI PRI KRITJU STROŠKOV E-OSKRBE V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

Vse upravičence do uveljavitve pravice do pomoči pri kritju stroškov E-oskrbe v Mestni občini Slovenj Gradec vabimo, da izpolnijo priloženo vlogo ter izjavo stranke ter pridobijo tudi izjavo izvajalca (slednje je obvezna sestavina vloge) ter izpolnjene dokumente osebno vložijo ali pošljejo na naslov Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. 

Preberi več...
NOV ZAKON O SPODBUJANJU RAZVOJA TURIZMA

NOV ZAKON O SPODBUJANJU RAZVOJA TURIZMA

15. marca 2018 začne veljati nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), ki prinaša kar nekaj novosti tudi pri obračunavanju turistične takse. 
Preberi več...
Objava seznama oddanih evidenčnih naročil

Objava seznama oddanih evidenčnih naročil

V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3* mora naročnik del evidence o evidenčnih naročilih, oddanih v preteklem letu, do 28. 2. tekočega leta objaviti na svoji spletni strani ali portalu javnih naročil
Preberi več...
SPREJETA OBČINSKA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA

SPREJETA OBČINSKA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Mestna občina Slovenj Gradec je sprejela občinska načrta zaščite in reševanja – primer požar in delni načrt ZiR v primeru potresa.
Preberi več...
Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.