Javna obvestila

DOPOLNJEN OSNUTEK OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE EUP SG 126 (ID: 2696)

DOPOLNJEN OSNUTEK OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE EUP SG 126 (ID: 2696)

Javna seznanitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta EUP SG 126 (ID: 2696).
Preberi več...
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA INDIVIDUALNE ZAZIDAVE ŠMARTNO-Krnice (SC8) – Predlog SDZN (ID št.: 2949)

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA INDIVIDUALNE ZAZIDAVE ŠMARTNO-Krnice (SC8) – Predlog SDZN (ID št.: 2949)

Več o spremembah in dopolnitvah v priloženih dokumentih.

Preberi več...
JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC -  STANOVANJSKA ZAZIDAVA OZARE Sn8, september 2022

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC - STANOVANJSKA ZAZIDAVA OZARE Sn8, september 2022

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnin Stanovanjska zazidava Ozare Sn8, in sicer:

Preberi več...
PREDLOG OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA za del območja LE-13 Logar v Mestni občini Slovenj Gradec

PREDLOG OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA za del območja LE-13 Logar v Mestni občini Slovenj Gradec

(Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2778)  

Preberi več...
JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC »ZGORNJI RAZBOR 41«

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC »ZGORNJI RAZBOR 41«

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javno dražbo za prodajo naslednje nepremičnine:
Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

  • s parc. št. 1135/3 k.o. 853 – Šmartno pri Slovenj Gradcu – v izmeri 191 m2.

 

Rok za zbiranje vlog interesentov je do 30. september 2022 do 10.00.

Preberi več...
PREPLASTITEV  PARTIZANSKA POT DO ZDRAVSTVENEGA DOMA SLOVENJ GRADEC

PREPLASTITEV PARTIZANSKA POT DO ZDRAVSTVENEGA DOMA SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec je dne 7. septembra 2022 na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo male vrednosti za projekt: "PREPLASTITEV PARTIZANSKA POT DO ZDRAVSTVENEGA DOMA SLOVENJ GRADEC".

Rok za predložitev ponudb je 21. september 2022 do 10.00 ure.

Preberi več...
OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA STANOVANJSKO NASELJE VRANJEK (SG-68) - STROKOVNA STALIŠČA DO PRIPOMB NA JAVNI RAZGRNITVI

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA STANOVANJSKO NASELJE VRANJEK (SG-68) - STROKOVNA STALIŠČA DO PRIPOMB NA JAVNI RAZGRNITVI

Javna seznanitev s sprejetimi strokovnimi stališči do pripomb in predlogov na javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za stanovanjsko naselje Vranjek (SG-68) (Identifikacijska številka OPPN v zbirki prostorskih aktov: 1541).

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA PROJEKT "REKONSTRUKCIJA CESTE KORPAR - SUŠILNICA"

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA PROJEKT "REKONSTRUKCIJA CESTE KORPAR - SUŠILNICA"

Na podlagi Zakona o javnem naročanju, Mestna občina Slovenj Gradec vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo pisno ponudbo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

Rok za predložitev ponudb je do 9. septembra 2022, do 10.00.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA IN SAMOZAPOSLOVANJA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC V LETU 2022

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA IN SAMOZAPOSLOVANJA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC V LETU 2022

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022 in Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec je upravičenec, ki izpolnjuje pogoje, upravičen do sredstev v višini 1.000,00 evrov. 

Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do vključno 30. septembra 2022.

Preberi več...
SKLEP O USTAVITVI POSTOPKA MENJAVE NEPREMIČNIN

SKLEP O USTAVITVI POSTOPKA MENJAVE NEPREMIČNIN

Več informacij v priloženem dokumentu.

Preberi več...
OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA OBMOČJE SG-93 - STROKOVNA STALIŠČA DO PRIPOMB NA JAVNI RAZGRNITVI

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA OBMOČJE SG-93 - STROKOVNA STALIŠČA DO PRIPOMB NA JAVNI RAZGRNITVI

Javna seznanitev s sprejetimi strokovnimi stališči do pripomb in predlogov na javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje SG-93 (v nadaljevanju OPPN).

(Identifikacijska številka OPPN v zbirki prostorskih aktov: 2546)

Preberi več...
OBVESTILO O  ZBIRANJU VLOG ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2022

OBVESTILO O ZBIRANJU VLOG ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2022

Na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje št. 844-18/2022-13 - DGZR, Mestna občina Slovenj Gradec obvešča vse oškodovance iz območja občine, da lahko prijavijo škodo na tekoči kmetijski proizvodnji nastalo zaradi posledice suše v letu 2022.
Preberi več...
PREDLOG OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE "STANOVANJSKO NASELJE VRANJEK (SG-68)" (Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1541)

PREDLOG OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE "STANOVANJSKO NASELJE VRANJEK (SG-68)" (Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1541)

Predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) zajema stavbna zemljišča v območju enote urejanja prostora SG-68 Stanovanjsko naselje Vranjek. Načrtovana je gradnja hiš, objektov gospodarske javne infrastrukture, nezahtevnih in enostavnih objektov ter ureditev odprtih površin, prav tako nove dvosmerne interne ceste, ki se pravokotno priključuje na lokalno zbirno občinsko cesto 378041 (Šmarska cesta) in izgradnja peš povezave med interno cesto osrednjega območja OPPN in javne poti 877521.
Preberi več...
PREDLOG OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE SG-93 SSe (Identifikacijska številka prostorskega akta: 2546)
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI

Mestna občina Slovenj Gradec je dne 25. avgusta 2022 na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo male vrednosti za projekt: "Preplastitev ulice ob Suhodolnici".

Rok za predložitev ponudb je 2. september do 10.00.

 

Preberi več...
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (SDOPN 3 - 2021) - STROKOVNA STALIŠČA DO PRIPOMB NA JAVNI RAZGRNITVI

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (SDOPN 3 - 2021) - STROKOVNA STALIŠČA DO PRIPOMB NA JAVNI RAZGRNITVI

Javna seznanitev s sprejetimi strokovnimi stališči do pripomb na javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (SDOPN3-2021).

Preberi več...
KROŽNO KRIŽIŠČE V PAMEČAH BO KRASILA DINAMIČNA ABSTRAKCIJA PTIC V LETU

KROŽNO KRIŽIŠČE V PAMEČAH BO KRASILA DINAMIČNA ABSTRAKCIJA PTIC V LETU

Mestna občina Slovenj Gradec je 11. julija 2022 razpisala javni natečaj za najboljšo idejno rešitev ureditve krožnega križišča na državni cesti Slovenj Gradec–Dravograd v Pamečah. Namen natečaja je bil pridobiti izviren in izvedljiv predlog, ki odseva značilnosti Slovenj Gradca, mesta glasnika miru.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2022

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2022

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev, v višini 20.000 evrov, za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja za leto 2022. Sredstva se bodo dodeljevala kmetijskim gospodarstvom, ki imajo certifikat ekološke kmetije.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAJEMNIH POSLOVNIH PROSTOROV V MESTNEM JEDRU SLOVENJ GRADCA  V LETU 2022

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAJEMNIH POSLOVNIH PROSTOROV V MESTNEM JEDRU SLOVENJ GRADCA V LETU 2022

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022 in Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec, Mestna občina Slovenj Gradec za upravičence do pomoči objavlja javni razpis za sofinanciranje najemnih poslovnih prostorov v mestnem jedru Slovenj Gradca v letu 2022.

Preberi več...
PODELITEV KONCESIJE ZA IZVEDBO PROJEKTA ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA ZA ENERGETIKO PRENOVO OBJEKTOV V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

PODELITEV KONCESIJE ZA IZVEDBO PROJEKTA ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA ZA ENERGETIKO PRENOVO OBJEKTOV V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec v okviru javnega razpisa »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov v lasti Mestne občine Slovenj Gradec« obvešča kandidate o sledečih elementih nadaljevanja konkurenčnega dialoga.

Rok za predložitev novelirane rešitve je 1. september 2022, do 10.00.

Preberi več...
IZDELAVA PROMETNE ŠTUDIJE MESTA SLOVENJ GRADEC

IZDELAVA PROMETNE ŠTUDIJE MESTA SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec je 18. avgusta 2022, na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo male vrednosti za projekt "IZDELAVA PROMETNE ŠTUDIJE MESTA SLOVENJ GRADEC". 

Rok za predložitev ponudbe je 26. avgust 2022 do 10.00.

Preberi več...
OBVESTILO

OBVESTILO

Mestna občina Slovenj Gradec z dne 9. avgusta 2022 na Portalu javnih naročil objavlja javno naročilo male vrednosti za projekt: "Zazidava na Podgorski cesti". 

Rok za predložitev ponudb je 23. avgust 2022 do 10.00.

Preberi več...
OBVESTILO

OBVESTILO

Mestna občina Slovenj Gradec poziva lastnike praznih poslovnih lokalov v mestnem jedru Slovenj Gradca k vpisu v evidenco praznih prostorov in hkrati napoveduje objavo javnega razpisa za sofinanciranje najemnih prostorov v mestnem jedru Slovenj Gradec za leto 2022.

Preberi več...
OBVESTILO O PODALJŠANJU ROKA ZA ODDAJO PREDLOGOV KANDIDATOV ZA PREJEMNIKE VRUNČEVIH NAGRAD IN PLAKET V LETU 2022

OBVESTILO O PODALJŠANJU ROKA ZA ODDAJO PREDLOGOV KANDIDATOV ZA PREJEMNIKE VRUNČEVIH NAGRAD IN PLAKET V LETU 2022

Komisija za podelitev občinskih priznanj pri Mestnem svetu Mestne občine Slovenj Gradec obvešča o podaljšanju javnega razpisa za podelitev Vrunčevih nagrad in plaket v letu 2022.

Preberi več...
OBVESTILO O PODALJŠANJU ROKA ZA ODDAJO PREDLOGOV KANDIDATOV ZA PREJEMNIKE OBČINSKIH PRIZNANJ V LETU 2022

OBVESTILO O PODALJŠANJU ROKA ZA ODDAJO PREDLOGOV KANDIDATOV ZA PREJEMNIKE OBČINSKIH PRIZNANJ V LETU 2022

Komisija za podelitev občinskih priznanj pri Mestnem svetu Mestne občine Slovenj Gradec obvešča o podaljšanju javnega razpisa za podelitev občinskih priznanj v letu 2022.
Preberi več...
NAMERA ZA SKLENITEV MENJALNE POGODBE ZA DOSEGO JAVNE KORISTI PO METODI NEPOSREDNE POGODBE

NAMERA ZA SKLENITEV MENJALNE POGODBE ZA DOSEGO JAVNE KORISTI PO METODI NEPOSREDNE POGODBE

Menjava zemljišč v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, za zemljišče v lasti fizične osebe, po katerem poteka cesta. 

Preberi več...
»KANALIZACIJA POD 2000 PE V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC«

»KANALIZACIJA POD 2000 PE V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC«

Mestna občina Slovenj Gradec je dne 2. avgusta 2022 na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo male vrednosti za projekt: "KANALIZACIJA POD 2000 PE V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC". Rok za predložitev ponudbe je 12. avgust 2022 do 10.00.

Preberi več...
NAMERA ZA SKLENITEV MENJALNE POGODBE ZA DOSEGO JAVNE KORISTI PO METODI NEPOSREDNE POGODBE

NAMERA ZA SKLENITEV MENJALNE POGODBE ZA DOSEGO JAVNE KORISTI PO METODI NEPOSREDNE POGODBE

Menjava zemljišč v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, za zemljišče v lasti fizične osebe, po katerem je zgrajena cesta.

Preberi več...
POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA PREVOZ UČENCEV V DNEVNI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM V ŠOLSKEM LETO 2022/2023

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA PREVOZ UČENCEV V DNEVNI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM V ŠOLSKEM LETO 2022/2023

Namen povabila je zbiranje najugodnejše ponudbe za prevoz učencev iz območja Mestne občine Slovenj Gradec do socialnovarstvenega zavoda - Dnevnega centra Ravne na Koroškem, za šolsko leto 2022/2023. 

Rok za oddajo ponudb je 11. avgust 2022 do 9. ure.

Preberi več...
123
Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.