Zaključena naročila in objave

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse

Seznam vseh zaključenih naročil in objav

JAVNI RAZPIS – 2, ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI  OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2021 POMOČ EKO KMETIJAM

JAVNI RAZPIS – 2, ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2021 POMOČ EKO KMETIJAM

Vloge na javni razpis sprejemamo najkasneje do vključno 8. 10. 2021  po pošti ali osebno v času uradnih ur, na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. Pošiljke oddane po pošti morajo biti obvezno oddane s priporočeno pošto (datum poštnega žiga – oddana vloga najkasneje na dan 8. 10. 2021.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2021

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2021

Rok za oddajo prijav je do vključno 8. oktobra 2021.
Preberi več...
JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC (SDOPN3 MOSG) – SPREMEMBE ŠT. 3

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC (SDOPN3 MOSG) – SPREMEMBE ŠT. 3

Seznanitev javnosti z javno razgrnitvijo in javno obravnavo Dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev  občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (SDOPN3 MOSG)

Preberi več...
JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI POBUDE IN ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DOLOČITEV STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI NA OBMOČJU EUP OK-95 V OPN MOSG – ID:2496

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI POBUDE IN ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DOLOČITEV STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI NA OBMOČJU EUP OK-95 V OPN MOSG – ID:2496

Mestna občina Slovenj Gradec naznanja javno razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve (v nadaljevanju: Elaborat) za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju OK-95 v OPN Mestne občine Slovenj Gradec na zemljiščih s parc. št. 1653, 906/3, 930 in 924/5 vse k.o. 847 Vrhe (v nadaljevanju: gradivo), ki ga je izdelalo podjetje  Urbis d. o. o., Partizanska 3, 2000 Maribor, pod številko naloge 2021-LP-020 (maj 2021).

Preberi več...
JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI POBUDE IN ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DOLOČITEV STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI NA OBMOČJU EUP OK-83 V OPN MOSG – ID:2515

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI POBUDE IN ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DOLOČITEV STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI NA OBMOČJU EUP OK-83 V OPN MOSG – ID:2515

Mestna občina Slovenj Gradec naznanja javno razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju OK-83 v OPN Mestne občine Slovenj Gradec na zemljiščih s parc. št. 271/2 k. o. 849 Sele (v nadaljevanju: gradivo), ki ga je izdelalo podjetje  Urbis d. o. o., Partizanska 3, 2000 Maribor, pod številko naloge 2021-LP-043 (junij 2021).

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAJEMNIN POSLOVNIH PROSTOROV V MESTNEM JEDRU SLOVENJ GRADCA ZA LETO 2021

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAJEMNIN POSLOVNIH PROSTOROV V MESTNEM JEDRU SLOVENJ GRADCA ZA LETO 2021

Predmet javnega razpisa je izvedba ukrepa sofinanciranja najemnin poslovnih prostorov v mestnem jedru Slovenj Gradca  na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2021 (Ur. list RS, št. 199/2020 in 108/2021)  in Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec  (Ur.l. RS, št. 36/2018 in 90/2020), skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013).

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

Preberi več...
STROKOVNA STALIŠČA DO PRIPOMB NA JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA TURISTIČNEGA NASELJA SONCE

STROKOVNA STALIŠČA DO PRIPOMB NA JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA TURISTIČNEGA NASELJA SONCE

Seznanitev javnosti z zavzetimi strokovnimi stališči do pripomb na javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN turističnega naselja Sonce

Preberi več...
POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA PREVOZ UČENCEV V DNEVNI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA PREVOZ UČENCEV V DNEVNI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

Namen povabila je zbiranje najugodnejše ponudbe za prevoz učencev iz območja Mestne občine Slovenj Gradec do socialnovarstvenega zavoda – Dnevnega centra Ravne na Koroškem, za šolsko leto 2021/2022.

Preberi več...
STROKOVNA STALIŠČA DO PRIPOMB NA JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (SDOPN1 IN SDOPN1-2021)

STROKOVNA STALIŠČA DO PRIPOMB NA JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (SDOPN1 IN SDOPN1-2021)

Seznanitev javnosti z zavzetimi strokovnimi stališči do pripomb na javni razgrnitvi (SDOPN1 in SDOPN1-2021)

Preberi več...
PODALJŠAN JAVNI POZIV ZA ODKUP STANOVANJ, KI SO V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

PODALJŠAN JAVNI POZIV ZA ODKUP STANOVANJ, KI SO V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec je dne 21.4.2021 na svoji spletni strani objavila Javni poziv za odkup stanovanj, ki so v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, št. 352-0001/2021 z dne 20.4.2021. V VI. točki javnega poziva je rok za oddajo zahteve za odkup stanovanja podaljšan do vključno 31.8.2021 (spr. v tčk. VI.). Interesenti za odkup stanovanj vložijo zahtevo za odkup stanovanja na obrazcu, ki ga dobijo pri svetovalki za stanovanjske zadeve, pisarna P 17 v pritličju na Mestni občini Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, od dneva objave, do vključno 31.8.2021. Vsa ostala določila Javnega poziva z dne 20.4.2021 ostanejo nespremenjena.

Preberi več...
JAVNO NAROČILO IZVEDBE GOI DEL TER DOBAVA IN MONTAŽE URBANE OPREME ZA PROJEKT UREDITVE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI V MESTNEM JEDRU

JAVNO NAROČILO IZVEDBE GOI DEL TER DOBAVA IN MONTAŽE URBANE OPREME ZA PROJEKT UREDITVE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI V MESTNEM JEDRU

Mestna občina Slovenj Gradec vabi zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe za oddajo naročila po odprtem postopku na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju. Predmet javnega naročila je Izvedba GOI del ter dobava in montaža urbane opreme za projekt »Ureditev trajnostne mobilnosti v mestnem jedru« Javno naročilo ni razdeljeno na sklope. Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.


Preberi več...
JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PONUDB ZA IZVAJANJE DOLOČENIH NALOG ZAŠČITE IN REŠEVANJA V LETU 2021

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PONUDB ZA IZVAJANJE DOLOČENIH NALOG ZAŠČITE IN REŠEVANJA V LETU 2021

Namen poziva je finančno podpreti enote društev/nevladnih organizacij, ki izvajajo posamezne naloge zaščite, reševanja in pomoči v Mestni občini Slovenj Gradec.

Preberi več...
JAVNA DRAŽBA – PRODAJA ZEMLJIŠČ »SOTOČJE« - PREKLIC

JAVNA DRAŽBA – PRODAJA ZEMLJIŠČ »SOTOČJE« - PREKLIC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja JAVNO DRAŽBO za prodajo naslednjih nepremičnin:

Preberi več...
NATEČAJ ZA IZDELAVO CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE (CGP) ZA ŠPORTNI CENTER SLOVENJ GRADEC Z NOVIM BAZENSKIM KOMPLEKSOM IN PARKOM URBANIH ŠPORTOV (podaljšan)

NATEČAJ ZA IZDELAVO CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE (CGP) ZA ŠPORTNI CENTER SLOVENJ GRADEC Z NOVIM BAZENSKIM KOMPLEKSOM IN PARKOM URBANIH ŠPORTOV (podaljšan)

Javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe Spotur Slovenj Gradec v sodelovanju z Mestno občino Slovenj Gradec objavlja Natečaj za izdelavo CGP (celostne grafične podobe) za Športni center Slovenj Gradec. 

Preberi več...
JAVNO NAROČILO (ODPRTI POSTOPEK) ZA PROJEKT RAZŠIRITEV POSLOVNE CONE PAMEČE 3

JAVNO NAROČILO (ODPRTI POSTOPEK) ZA PROJEKT RAZŠIRITEV POSLOVNE CONE PAMEČE 3

Rok za oddajo ponudb: 11.8.2021 do 10:00 ure

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IDP – IDEJNI PROJEKT »JUŽNA OBVOZNICA SLOVENJ GRADCA – NAVEZOVALNA CESTA NA HITRO CESTO VELENJE – SLOVENJ GRADEC JUG«
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA PROJEKT: IZGRADNJA VARNE ŠOLSKE POTI

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA PROJEKT: IZGRADNJA VARNE ŠOLSKE POTI

Javno naročilo – postopek naročila male vrednosti za projekt: Izgradnja varne šolske poti

Rok za oddajo ponudb: 9.8.2021 do 10:00 ure

Več informacij v prilogi.

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA PROJEKT: ZAGOTAVLJANJE USTREZNE PITNE VODE IN VARSTVO OKOLJA PAMEČE – TROBLJE

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA PROJEKT: ZAGOTAVLJANJE USTREZNE PITNE VODE IN VARSTVO OKOLJA PAMEČE – TROBLJE

Postopek naročila male vrednosti) za projekt: Zagotavljanje ustrezne pitne vode in varstvo okolja Pameče – Troblje

 

Rok za oddajo ponudb: 9.8.2021 do 10:00 ure

 

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZOBOZDRAVSTVENEGA VARSTVA ODRASLIH, OTROK IN MLADINE V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZOBOZDRAVSTVENEGA VARSTVA ODRASLIH, OTROK IN MLADINE V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

Na podlagi Javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva odraslih, otrok in mladine v Mestni občini Slovenj Gradec, objavljenega na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec in portalu javnih naročil dne 5. 7. 2021, Mestna občina Slovenj Gradec vabi zainteresirane ponudnike, da oddajo ponudbo za pridobitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva odraslih, otrok in mladine v Mestni občini Slovenj Gradec, najkasneje do 11. 8. 2021 do vključno 10.00 ure.

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI "DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA KNJIŽNICO ZA OPERACIJO ČEBELA BERE MED"

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI "DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA KNJIŽNICO ZA OPERACIJO ČEBELA BERE MED"

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja razpis za projekt:  »Čebela BERE med«
Preberi več...
POZIV K OBLIKOVANJU IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA EUP SG-126 – POD GRADOM III

POZIV K OBLIKOVANJU IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA EUP SG-126 – POD GRADOM III

Mestna občina Slovenj Gradec obvešča javnost, da vodi postopek začetka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP SG-126 »Pod gradom III« (v nadaljevanju OPPN SG-126 – Pod gradom III). Pobudnik priprave prostorskega akta je zasebni investitor. Predlog izhodišč za pripravo OPPN SG-126 – Pod gradom III, je izdelalo podjetje LM PROJEKTI, Podjetje za prostorsko, urbanistično in arhitekturno načrtovanje in svetovanje, Peter Lojen s. p., Goriška 2, 3320 Velenje.

Preberi več...
PODALJŠANJE JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI OŽIVITVE MESTNEGA JEDRA V MO SLOVENJ GRADEC V LETU 2021

PODALJŠANJE JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI OŽIVITVE MESTNEGA JEDRA V MO SLOVENJ GRADEC V LETU 2021

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti (programi/projekti), ki prispevajo k:

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

Mestna občina Slovenj Gradec ponovno objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:
Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

Mestna občina Slovenj Gradec ponovno objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:
Preberi več...
PREVOZI UČENCEV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC, ŠOLSKO LETO 2021/2022, št. 430-0005/2021

PREVOZI UČENCEV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC, ŠOLSKO LETO 2021/2022, št. 430-0005/2021

Oznaka javnega naročila: JN-2259

Predmet naročila: Storitev

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi za nepremičnino: poslovni prostor v objektu Celjska c. 22 v Slovenj Gradcu, identifikacijska številka stavbe 850 1628, parcelna številka 837 k.o. Slovenj Gradec, v skupni izmeri 21,80 m2.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi za nepremičnino: poslovni prostor v poslovno stanovanjskem objektu Glavni trg 9 v Slovenj Gradcu, v izmeri 45,45 m2, pritličje, identifikacijska številka 850 736 003.

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE v lasti Mestne občine Slovenj Gradec

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE v lasti Mestne občine Slovenj Gradec

Mestna občina Slovenj Gradec ponovno objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

  •  Parc. št. 1323/7 k.o. 849 – Stari trg, v izmeri 100 m2
Preberi več...
JAVNO NAROČILO: DOBAVA IN NAMESTITEV URBANE OPREME, NAKUP E-KOLES TER VODNE OPREME ZA OPERACIJO "NAŠA DRAVA"

JAVNO NAROČILO: DOBAVA IN NAMESTITEV URBANE OPREME, NAKUP E-KOLES TER VODNE OPREME ZA OPERACIJO "NAŠA DRAVA"

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javno naročilo za d

obavo in namestitev urbane opreme, nakup e-koles ter vodne 

opreme za operacijo "Naša Drava".

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

Preberi več...
JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJNENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA TURISTIČNO OBMOČJE – NASELJE SONCE

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJNENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA TURISTIČNO OBMOČJE – NASELJE SONCE

Mestna občina Slovenj Gradec obvešča javnost, da bo javno razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično območje - naselje Sonce, ki ga je pod projektom št. U2020 – OPPN fp4 – dopolnjen osnutek (do), v maju 2021 izdelalo podjetje STRUKTURA arhitekturna delavnica forme/vsebine d. o. o., Pot k Sejmišču 30a, Lj. Črnuče.

Preberi več...
JAVNO NAZNANILO O DRUGI JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV  OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (SDOPN1 MOSG)

JAVNO NAZNANILO O DRUGI JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (SDOPN1 MOSG)

Mestna občina Slovenj Gradec obvešča javnost, da bo v drugo javno razgrnjen dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: SDOPN1 MOSG 20-21), ki ga je pod projektom št. 18056, v maju 2021 izdelalo podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d. o. o., Grajska ulica 7, Maribor.

Preberi več...
JAVNO ZBIRANJE PONUDB – Gasilsko vozilo Iveco Magirus DLK 23-12 Vario, maj 2021

JAVNO ZBIRANJE PONUDB – Gasilsko vozilo Iveco Magirus DLK 23-12 Vario, maj 2021

Mestna občina Slovenj Gradec, v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja. 

Preberi več...
JAVNI NATEČAJ ZA IZVIRNO OTROŠKO LIKOVNO IN LITERARNO DELO  TER FOTOGRAFIJO

JAVNI NATEČAJ ZA IZVIRNO OTROŠKO LIKOVNO IN LITERARNO DELO TER FOTOGRAFIJO

Natečaj za izvirno otroško likovno in literarno delo ter fotografijo že vrsto leto razpisuje Mestna občina Slovenj Gradec – mesto Glasnik miru v sodelovanju s Koroško galerijo likovnih umetnosti. Z veseljem vsako leto pričakujemo izdelke vaših učencev, v katerih se kažejo otroške ideje, razmišljanja, iskrenost in ustvarjalni zanos.

Preberi več...
JAVNO ZBIRANJE PONUDB – Prodaja nepremičnin v lasti MOSG na območju »Stanovanjska zazidava Ozare Sn8«, april 2021

JAVNO ZBIRANJE PONUDB – Prodaja nepremičnin v lasti MOSG na območju »Stanovanjska zazidava Ozare Sn8«, april 2021

Mestna občina Slovenj Gradec, v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV VRUNČEVIH ODLIČIJ V LETU 2021

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV VRUNČEVIH ODLIČIJ V LETU 2021

Javni razpis za podelitev Vrunčeve nagrade in Vrunčevih plaket
Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH ODLIČIJ V LETU 2021

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH ODLIČIJ V LETU 2021

Javni razpis za podelitev naziva častni občan, občinsko nagrado in plakete Mestne občine Slovenj Gradec

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

Preberi več...
JAVNO NAROČILO  MALE VREDNOSTI »DOBAVA IN NAMESTITEV URBANE OPREME, NAKUP E-KOLES TER VODNE OPREME ZA OPERACIJO NAŠA DRAVA«

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI »DOBAVA IN NAMESTITEV URBANE OPREME, NAKUP E-KOLES TER VODNE OPREME ZA OPERACIJO NAŠA DRAVA«

Za izvedbo predmetnega javnega naročila bo z izbranim ponudnikom sklenjena pogodba, s fiksnimi ter nespremenljivimi cenami, za celotni čas veljavnosti pogodbe.

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI SANACIJA PLAZU NAD IN POD GOZDNO CESTO 112236 (ZG. KUNEJ-ROŽEJ)

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI SANACIJA PLAZU NAD IN POD GOZDNO CESTO 112236 (ZG. KUNEJ-ROŽEJ)

ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB: 21.4.2021 do 10:00 ure.

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI: SANACIJA PLAZU IN NESTABILNEGA TERENA NA CESTI JP 879180 (TROBLJE – KRAUTBERGER – GRADIŠKI KRIŽ)

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI: SANACIJA PLAZU IN NESTABILNEGA TERENA NA CESTI JP 879180 (TROBLJE – KRAUTBERGER – GRADIŠKI KRIŽ)

ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB: 20.4.2021 do 10:00 ure. 
Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV S PODROČJA KULTURNE DEDIŠČINE V LETU 2021 - PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVO

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV S PODROČJA KULTURNE DEDIŠČINE V LETU 2021 - PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVO

Namen razpisa je sofinanciranje projektov vzdrževanja in obnove nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Mestne občine Slovenj Gradec ter pročelij objektov znotraj vplivnega naselbinskega območja urbanističnega spomenika starega mestnega jedra Slovenj Gradca, ki bodo pripomogla k prezentaciji objekta v njegovi avtentični pojavni obliki.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV V LETU 2021 - PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVO

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV V LETU 2021 - PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVO

Namen razpisa je finančno podpreti vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja in posredovanja raznovrstnih javnih kulturnih projektov, ki ne sodijo v programe javne službe, bogatijo pa pestrost kulturnega dogajanja v Mestni občini Slovenj Gradec in zagotavljajo kvalitetne kulturne dogodke ali vzpodbujajo izobraževalno in raziskovalno dejavnost s področja kulture ter strokovni razvoj kulture in so javno dostopni občinstvu.

Preberi več...
OBVESTILO O OBJAVI PROSTEGA DELOVNEGA MESTA STROKOVNI SODELAVEC VII/1 V REFERATU ZA PRORAČUN IN FINANCE - M/Ž

OBVESTILO O OBJAVI PROSTEGA DELOVNEGA MESTA STROKOVNI SODELAVEC VII/1 V REFERATU ZA PRORAČUN IN FINANCE - M/Ž

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, vrsta zaposlitve: polni delovni čas, zahtevane delovne izkušnje: 8 mesecev, poskusno delo: 6 mesecev.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – garaža ob Partizanski poti v Slovenj Gradcu, stoječe na parc. št. 1022 k. o. Slovenj Gradec. Pri najemu garaže lahko sodelujejo najemniki in lastniki stanovanj (samo fizične osebe) v večstanovanjskih objektih v Mestni občini Slovenj Gradec, za garažiranje lastnega osebnega avtomobila.

Preberi več...
JAVNO ZBIRANJE PONUDB – Prodaja nepremičnin v lasti MOSG na območju »Stanovanjska zazidava Ozare Sn8«, marec 2021

JAVNO ZBIRANJE PONUDB – Prodaja nepremičnin v lasti MOSG na območju »Stanovanjska zazidava Ozare Sn8«, marec 2021

Mestna občina Slovenj Gradec, v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja.

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE v lasti Mestne občine Slovenj Gradec

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE v lasti Mestne občine Slovenj Gradec

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE v lasti Mestne občine Slovenj Gradec

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE v lasti Mestne občine Slovenj Gradec

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

Preberi več...
JAVNI PROGRAMSKI RAZPIS JSKD ZA IZBOR KULTURNIH PROGRAMOV/PROJEKTOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC,

JAVNI PROGRAMSKI RAZPIS JSKD ZA IZBOR KULTURNIH PROGRAMOV/PROJEKTOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC,

ki jih bo v letu 2021 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis Slovenj Gradec-PrP-2021).
Preberi več...
12345678910zadnji
Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.