Zaključena naročila in objave

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse

Seznam vseh zaključenih naročil in objav

OBVESTILO O OBJAVI PROSTEGA DELOVNEGA MESTA STROKOVNI SODELAVEC VII/1 V REFERATU ZA PRORAČUN IN FINANCE - M/Ž

OBVESTILO O OBJAVI PROSTEGA DELOVNEGA MESTA STROKOVNI SODELAVEC VII/1 V REFERATU ZA PRORAČUN IN FINANCE - M/Ž

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, vrsta zaposlitve: polni delovni čas, zahtevane delovne izkušnje: 8 mesecev, poskusno delo: 6 mesecev.

Preberi več...
JAVNO ZBIRANJE PONUDB – Prodaja nepremičnin v lasti MOSG na območju »Stanovanjska zazidava Ozare Sn8«, marec 2021

JAVNO ZBIRANJE PONUDB – Prodaja nepremičnin v lasti MOSG na območju »Stanovanjska zazidava Ozare Sn8«, marec 2021

Mestna občina Slovenj Gradec, v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja.

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE v lasti Mestne občine Slovenj Gradec

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE v lasti Mestne občine Slovenj Gradec

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE v lasti Mestne občine Slovenj Gradec

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE v lasti Mestne občine Slovenj Gradec

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

Preberi več...
JAVNO ZBIRANJE PONUDB – Prodaja nepremične v lasti MOSG na območju »Podgorska cesta«, marec 2021

JAVNO ZBIRANJE PONUDB – Prodaja nepremične v lasti MOSG na območju »Podgorska cesta«, marec 2021

Mestna občina Slovenj Gradcu v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA TURISTIČNIH DRUŠTEV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA TURISTIČNIH DRUŠTEV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2021.

Preberi več...
Rekonstrukcija LC 377051 Podgorje – Suhi dol

Rekonstrukcija LC 377051 Podgorje – Suhi dol

 

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja razpis za projekt: »Rekonstrukcija LC 377051 Podgorje – Suhi dol«.

ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB: 23. 3. 2021 do 10:00 ure.

Datum zaključka razpisa: 23. 3. 2021   10:00:00

 

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI "KOMUNALNA OPREMA NA OBMOČJU INDIVIDUALNE ZAZIDAVE »OZARE SN8"

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI "KOMUNALNA OPREMA NA OBMOČJU INDIVIDUALNE ZAZIDAVE »OZARE SN8"

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja razpis za projekt: KOMUNALNA OPREMA NA OBMOČJU INDIVIDUALNE ZAZIDAVE »OZARE SN8«

Preberi več...
JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC »BAR POD VELBOM«.

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC »BAR POD VELBOM«.

Predmet prodaje je nepremičnina – poslovni prostor (gostinski lokal - BAR POD VELBOM) na naslovu Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec,  ID znak: del stavbe 850-732-2, v izmeri 85 m2. Izhodiščna cena znaša 27.728,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki se ga zavezuje poravnati kupec.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU MLADINSKIH PROGRAMOV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU MLADINSKIH PROGRAMOV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javno dostopnih mladinskih programov in projektov, ki jih izvajajo mladinske nepridobitne organizacije v Mestni občini Slovenj Gradec.

Preberi več...
JAVNA OBJAVA IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU SOTOČJE

JAVNA OBJAVA IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU SOTOČJE

Javno se razgrne Elaborat ekonomike in izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Sotočje, ki ju je izdelalo podjetje LM PROJEKTI, Podjetje za prostorsko, urbanistično in arhitekturno načrtovanje in svetovanje, Peter Lojen s. p., Goriška 2, 3320 Velenje.

Preberi več...
JAVNA RAZGRNITEV ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE EUP OM-07 V OPN MOSG – IDENT. ŠT. 1729

JAVNA RAZGRNITEV ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE EUP OM-07 V OPN MOSG – IDENT. ŠT. 1729

Javno se razgrne Elaborat lokacijske preveritve skupaj s pobudo zasebnega investitorja. Elaborat je pod št. 20008, številka ponudbe 19/2000, v maju 2020 pripravilo podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d. o. o., Grajska 7, 2000 Maribor. Elaborat ima dodeljeno Identifikacijsko številko v zbirki prostorskih aktov: 1729.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – del poslovnega prostora v stanovanjsko poslovnem objektu Partizanska pot 8 v Slovenj Gradcu, ID znak 850 928 011, v skupni izmeri 28,27 m2, v pritličju. V poslovnem prostoru so predvidene naslednje dejavnosti: pisarniška dejavnost, storitve, posredništvo, zavarovalništvo.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino: poslovni prostori na tržnici v  Slovenj Gradcu, Poštna ul. 4, v skupni površini  29,52 m2  (prodajalna, skupne sanitarije),  identifikacijska številka  850-742-003. Poslovni prostor je namenjen za prodajo lastnih kmetijskih pridelkov ter drugih živil.

Preberi več...
JAVNO NAROČILO – IZBOLJŠANJE ZANESLJIVOSTI OSKRBE Z ZDRAVSTVENO USTREZNO PITNO VODO V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

JAVNO NAROČILO – IZBOLJŠANJE ZANESLJIVOSTI OSKRBE Z ZDRAVSTVENO USTREZNO PITNO VODO V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

Mestna občina objavlja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila Izgradnja manjkajočih vodovodov in naprave za pripravo pitne vode v MOSG za projekt »IZBOLJŠANJE ZANESLJIVOSTI OSKRBE Z ZDRAVSTVENO USTREZNO PITNO VODO V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC«, objavljen na Portalu javnih naročil, pod številko JN000749/2021-B01, z dne 11.02.2021.

Preberi več...
JAVNA RAZGRNITEV ELABORATA LOKACISKE PREVERITVE ZA DOLOČITEV OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI NA OBMOČJU EUP OM-08 V OPN MOSG – IDENT. ŠT. 1780

JAVNA RAZGRNITEV ELABORATA LOKACISKE PREVERITVE ZA DOLOČITEV OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI NA OBMOČJU EUP OM-08 V OPN MOSG – IDENT. ŠT. 1780

Javno se razgrne Elaborat lokacijske preveritve skupaj s pobudo zasebnega investitorja. Elaborat je pod št. 2020-LP-027, v julij 2020 pripravilo podjetje Urbis d. o. o., Partizanska cesta 3, 2000 Maribor. Elaborat ima dodeljeno Identifikacijsko številko v zbirki prostorskih aktov: 1780.

Preberi več...
SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE – ZAKUP DELA NEPREMIČNINE V LASTI MOSG NA OBMOČJU TOMAŠKA VAS, FEBRUAR 2021

SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE – ZAKUP DELA NEPREMIČNINE V LASTI MOSG NA OBMOČJU TOMAŠKA VAS, FEBRUAR 2021

Mestna občina Slovenj Gradec, v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za zakupe dela nepremičnine.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2021

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2021

Ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko z datumom oddaje 1. 3. 2021 ali v vložišču na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje 10.00 ure istega dne.

 

Preberi več...
JAVNO ZBIRANJE PONUDB – PRODAJA NEPREMIČNIN V LASTI MOSG NA OBMOČJU »PODGORSKA CESTA«, FEBRUAR 2021

JAVNO ZBIRANJE PONUDB – PRODAJA NEPREMIČNIN V LASTI MOSG NA OBMOČJU »PODGORSKA CESTA«, FEBRUAR 2021

Mestna občina Slovenj Gradec, v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS  ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2021

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2021

Mestna občina Slovenj Gradec razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2021, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu.

Preberi več...
JAVNO ZBIRANJE PONUDB – PRODAJA NEPREMIČNIN V LASTI MOSG NA OBMOČJU »STANOVANJSKA ZAZIDAVA OZARE SN8«, FEBRUAR 2021

JAVNO ZBIRANJE PONUDB – PRODAJA NEPREMIČNIN V LASTI MOSG NA OBMOČJU »STANOVANJSKA ZAZIDAVA OZARE SN8«, FEBRUAR 2021

Mestna občina Slovenj Gradec, v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja.

Preberi več...
JAVNO NAROČILO IZDELAVE DGD IN PZI ZA OBJEKT »PRIZIDEK K ZDRAVSTVENEMU DOMU SLOVENJ GRADEC«

JAVNO NAROČILO IZDELAVE DGD IN PZI ZA OBJEKT »PRIZIDEK K ZDRAVSTVENEMU DOMU SLOVENJ GRADEC«

Projektna dokumentacija DGD in PZI mora biti zaključena najkasneje v roku 120 dni od podpisa pogodbe. Prav tako mora biti do navedenega datuma pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA FINANCIRANJE NAJEMNINE ZA TRGOVINO NA DROBNO Z ŽIVILI NA GLAVNEM TRGU V SLOVENJ GRADCU

JAVNI RAZPIS ZA FINANCIRANJE NAJEMNINE ZA TRGOVINO NA DROBNO Z ŽIVILI NA GLAVNEM TRGU V SLOVENJ GRADCU

Predmet javnega razpisa je izvedba ukrepa financiranja najemnine za poslovni prostor na Glavnem trgu v Slovenj Gradcu, za trgovino na drobno z živili, na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2021 (Ur. list RS, št. 199/2020).

Preberi več...
JAVNO NAROČILO - IZGRADNJA KOLESARSKIH POVEZAV ZA PROJEKT »TRAJNOSTNA MOBILNOST«

JAVNO NAROČILO - IZGRADNJA KOLESARSKIH POVEZAV ZA PROJEKT »TRAJNOSTNA MOBILNOST«

Mestna občina objavlja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila Izgradnja kolesarskih povezav za projekt »Trajnostna mobilnost«, objavljen na Portalu javnih naročil, pod številko JN007948/2020-B01, z dne 23.12.2020.

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine na ureditvenem območju »Bloki Ozare«.

Preberi več...
REKONSTRUKCIJA MOSTU ČEZ REKO BARBARO

REKONSTRUKCIJA MOSTU ČEZ REKO BARBARO

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, je objavila razpis za sanacijo oz. rekonstrukcijo mostu čez reko Barbaro.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA IZVEDBO GOI DEL TER DOBAVO IN MONTAŽO URBANE OPREME ZA PROJEKT »UREDITEV TRAJNOSTNE MOBILNOSTI V MESTNEM JEDRU«

JAVNI RAZPIS ZA IZVEDBO GOI DEL TER DOBAVO IN MONTAŽO URBANE OPREME ZA PROJEKT »UREDITEV TRAJNOSTNE MOBILNOSTI V MESTNEM JEDRU«

Rok za predložitev ponudb je do 23.12.2020 do 12.00 ure.

Preberi več...
JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI SVETOVALEC

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI SVETOVALEC

 

Preberi več...
JAVNO ZBIRANJE PONUDB – Prodaja nepremičnine v lasti MPIK d.o.o. na območju »Stanovanjska zazidava Ozare Sn8«

JAVNO ZBIRANJE PONUDB – Prodaja nepremičnine v lasti MPIK d.o.o. na območju »Stanovanjska zazidava Ozare Sn8«

MPIK, mrežni podjetniški inkubator Slovenj Gradec, d.o.o., Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja.

Preberi več...
JAVNO ZBIRANJE PONUDB – Prodaja nepremičnin v lasti MOSG na območju »Stanovanjska zazidava Ozare Sn8«

JAVNO ZBIRANJE PONUDB – Prodaja nepremičnin v lasti MOSG na območju »Stanovanjska zazidava Ozare Sn8«

Mestna občina Slovenj Gradec, v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja.

Preberi več...
JAVNO ZBIRANJE PONUDB – Prodaja nepremičnine v lasti MOSG – Bivša stavba OŠ Podgorje

JAVNO ZBIRANJE PONUDB – Prodaja nepremičnine v lasti MOSG – Bivša stavba OŠ Podgorje

Mestna občina Slovenj Gradec, v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja. 

Preberi več...
JAVNO ZBIRANJE PONUDB – Prodaja nepremičnin v lasti MOSG na območju »Vrstne hiše Ozare«

JAVNO ZBIRANJE PONUDB – Prodaja nepremičnin v lasti MOSG na območju »Vrstne hiše Ozare«

Mestna občina Slovenj Gradec, v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja. 

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV BERNEKERJIH ODLIČIJ V LETU 2021

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV BERNEKERJIH ODLIČIJ V LETU 2021

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO V MOSG ZA LETO 2020

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO V MOSG ZA LETO 2020

Mestna občina Slovenj Gradec razpisuje Javni razpis – povabilo k oddaji ponudb za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2020.

Preberi več...
POZIV ZA POSREDOVANJE KANDIDATOV ZA IMENOVANJE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE MOSG

POZIV ZA POSREDOVANJE KANDIDATOV ZA IMENOVANJE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE MOSG

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA PROJEKT "PRENOVA KULTURNEGA DOMA SLOVENJ GRADEC-1.FAZA"

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA PROJEKT "PRENOVA KULTURNEGA DOMA SLOVENJ GRADEC-1.FAZA"

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javno naročilo male vrednosti za projekt "PRENOVA KULTURNEGA DOMA SLOVENJ GRADEC-1.FAZA«.

Preberi več...
SANACIJA PLAZU PODGORJE: SANACIJA PLAZU POD CESTO LC 377060 (PODGORJE-  VELUNJE-KLANČNIK) IN UREDITEV STRUGE SUHODOLNICE POD PLAZOM – PONOVITEV POSTOPKA

SANACIJA PLAZU PODGORJE: SANACIJA PLAZU POD CESTO LC 377060 (PODGORJE- VELUNJE-KLANČNIK) IN UREDITEV STRUGE SUHODOLNICE POD PLAZOM – PONOVITEV POSTOPKA

Javno naročilo male vrednosti - ponovitev postopka
Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA IZVEDBO UKREPA SPODBUJANJA RAZVOJA PODJETNIŠTVA IN SAMOZAPOSLOVANJA

JAVNI RAZPIS ZA IZVEDBO UKREPA SPODBUJANJA RAZVOJA PODJETNIŠTVA IN SAMOZAPOSLOVANJA

Predmet javnega razpisa je izvedba ukrepa dotacije za samozaposlitev na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2020 in Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec skladno s pravili o dodeljevanju pomoči.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS  ZA SOFINANCIRANJE NAJEMNIN POSLOVNIH PROSTOROV

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAJEMNIN POSLOVNIH PROSTOROV

Predmet javnega razpisa je izvedba ukrepa sofinanciranja najemnin poslovnih prostorov v mestnem jedru Slovenj Gradca  na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2020 in Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec, skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis skladno z Uredbo Komisije (ES).
Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA UPORABO PROSTOROV ZA IZVAJANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA LOKACIJI »STARA KOMUNALA«

JAVNI RAZPIS ZA UPORABO PROSTOROV ZA IZVAJANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA LOKACIJI »STARA KOMUNALA«

Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, objavlja: Javni razpis za uporabo prostorov za izvajanje programov in projektov na lokaciji  “Stara komunala”.

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE – PARCELA 850 982/4

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE – PARCELA 850 982/4

Mestna občina Slovenj Gradec, v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine v Slovenj Gradcu.

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI »PRENOVA KULTURNEGA DOMA SLOVENJ GRADEC-1.FAZA«

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI »PRENOVA KULTURNEGA DOMA SLOVENJ GRADEC-1.FAZA«

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javno naročilo male vrednosti za projekt: »PRENOVA KULTURNEGA DOMA SLOVENJ GRADEC-1.FAZA«. ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB: 31.08.2020 do 10:00 ure.

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI SANACIJA PLAZU PODGORJE: SANACIJA PLAZU POD CESTO LC 377060 (PODGORJE-  VELUNJE-KLANČNIK) IN UREDITEV STRUGE SUHODOLNICE POD PLAZOM
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA TURISTIČNIH DRUŠTEV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2020
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi za nepremičnino:  poslovni prostor v poslovni stavbi Celjska c. 22 v Slovenj Gradcu, identifikacijska številka stavbe 850 1628, parcelna številka 837/5 k.o. Slovenj Gradec, v skupni izmeri 195,35 m2.     Poslovni prostor je namenjen za izobraževalno dejavnost. Upravičenci za brezplačno uporabo so osebe javnega prava, katerih ustanovitelj  je Mestna občina Slovenj Gradec.

Preberi več...
JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PONUDB ZA IZVAJANJE DOLOČENIH NALOG ZAŠČITE IN REŠEVANJA V LETU 2020

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PONUDB ZA IZVAJANJE DOLOČENIH NALOG ZAŠČITE IN REŠEVANJA V LETU 2020

Predmet javnega poziva je sofinanciranje prostovoljnih društev in organizacij, ki izvajajo posamezne naloge zaščite in reševanja.

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE  O ODDAJI V NAJEM

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI V NAJEM

Predmet oddaje v najem so obcestni drogovi ulične razsvetljave za namen trženja oglasnih panojev. Oddaja se 10 drogov, ki so postavljeni na zemljiščih. Velikost oglasnega panoja oziroma obešanke je 133x80cm. Na vsak drog se lahko postavi en oglasni pano oziroma obešanka. Stroške izdelave in postavitve nosi  izbrani najemnik.

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI REKONSTRUKCIJA CESTE JP 877831 (POT OB HOMŠNICI)

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI REKONSTRUKCIJA CESTE JP 877831 (POT OB HOMŠNICI)

ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB: 02.07.2020 do 10:00 ure.

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI REKONSTRUKCIJA CESTE JP 879591 Šmartno pri Slovenj Gradcu (Novak – Stopernik)

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI REKONSTRUKCIJA CESTE JP 879591 Šmartno pri Slovenj Gradcu (Novak – Stopernik)

ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB: 02.07.2020 do 10:00 ure.
Preberi več...
XIII. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

XIII. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec objavlja javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena in zgrajena, v najem.

Preberi več...
123456789
Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.