Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

 • Župan: Tilen Klugler
 • Naslov: Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
 • Telefon: (02) 88 121 10
 • Telefaks: (02) 88 121 18
 • E-pošta: gp@slovenjgradec.si

2. Odgovorne uradne osebe za posredovanje informacij Javnega značaja

Uradne osebe organov in služb Mestne uprave Mestne občine Slovenj Gradec, pristojne za informacije javnega značaja, s katerimi razpolagajo organi in službe občinske uprave, so v skladu s Sklepom, šifra 08201-3/2003 z dne 06.07.2007:

 • Darja Vrčkovnik, univ. dipl. ekon. - direktorica občinske uprave
  za vsa področja dela Mestne uprave, urada župana in mestnega sveta.
 • Darko Sagmeister, uni. dipl. ekon. - vodja oddelka za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve
  za področje dela javnih financ in proračuna, družbenih dejavnosti ter občinskega premoženja
 • Sašo Blatešič - vodja oddelka za prostor, varstvo okolja in gospodarjenje z občinskim premoženjem
 • za področje gospodarjenja z občinskim premoženjem
  za področje projektnega dela
  za vsa področja dela Organa skupne občinske uprave Koroška
V primeru njihove odsotnosti sta kot uradni osebi, pristojni posredovanje informacij javnega značaja, določena Darja Vrčkovnik, direktorica občinske uprave, oziroma Darko Sagmeister, vodja oddelka za negospodarske dejavnosti, proračun, in splošne zadeve

Uradne osebe odločijo o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja v skladu z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in po postopku, ki ga določa ta zakon.

Sklep, številka 082-01-3/2003 z dne 06.12.2004

Katalog je dostopen tukaj!
Datum prve objave kataloga: 29.12.2004

Datum zadnje spremembe kataloga: 04.04.2022.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

Organigram (s povezavami na posamezne organe) in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa: Mestna občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena »(izvirne naloge)«, ki jih določi s splošnim aktom ali so določene z zakonom. Mestna občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge:

 • sprejema statut in druge splošne akte ter organizira mestno upravo in upravni nadzor,
 • upravlja občinsko premoženje,
 • načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
 • določa namembnost mestnega prostora,
 • omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva,
 • v okviru svojih pristojnosti ustanavlja, ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe,
 • skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti v prid čistega in zdravega okolja,
 • gradi in upravlja mestne komunalne objekte in ureja mestni promet,
 • gradi, vzdržuje in obnavlja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine, v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge mestnega  redarstva,
 • skrbi za službe socialnega varstva, za predšolsko varstvo, za osnovno varstvo otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele,
 • pospešuje vzgojno-izobraževalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno,  raziskovalno in športno dejavnost ter ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih,
 • pospešuje kulturno umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost kulturnih programov, zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,
 • organizira opravljanje pokopališke in pogrebne javne službe,
 • se zavzema za razvoj krvodajalstva v Slovenj Gradcu,
 • ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj,
 • organizira komunalno redarsko službo in skrbi za red v mestni občini ter v ta namen predpisuje kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi mestne občine, in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem mestnih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
 • opravlja nadzorstvo nad lokalnimi prireditvami,
 • skrbi za požarno varnost ter organizira pomoč in reševanje ob elementarnih in drugih nesrečah,
 • povezuje se s partnerskimi in drugimi občinami in mesti ter sodeluje v združenju mest in lokalnih skupnosti,
 • opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe,
 • ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

Poleg lokalnih zadev javnega pomena mestna občina na podlagi in v skladu z zakoni, ki urejajo posamezna področja, kot svoje naloge opravlja še z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mesta. Mestna občina na svojem območju zlasti:

 • ureja javni primestni promet,
 • ureja obratovalni čas gostinskih lokalov,
 • izvaja naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov,
 • izvaja naloge na področju geodetske službe,
 • zagotavlja javno mrežo gimnazij, srednjih, poklicnih in višjih šol.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Seznam notranjih organizacijskih enot s povezavami

Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij:
Pristojna oseba:  
Tel.: 02 88 121 07
Faks: 02 88 121 18
E-pošta

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi - http://zakonodaja.gov.si/rpsi/rps_kazala.html:

Predpisi lokalne skupnosti

Statut Mestne občine Slovenj Gradec

Poslovnik občinskega sveta mestne občine Slovenj Gradec

Odloki in drugi akti, objavljeni v Medobčinskem Uradnem Vestniku

Predpisi EU

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov - Povezava je v nastajanju

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ

Informacije za občane

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk - Povezava je v nastajanju

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij


3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis delnega dostopa do informacij javnega značaja.

Kot informacija javnega značaja se po 4. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/ šteje vsaka informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. V kolikor ne gre za katero izmed v 6. členu ZDIJZ taksativno določenih izjem, so te informacije pravnim ali fizičnim osebam prosto dostopne. V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena ZDIJZ, je zakonodajalec predvidel, da jih pooblaščena uradna oseba organa izloči iz dokumenta, v kolikor je to mogoče, in tako prosilca seznani z vsebino preostalega dela dokumenta.

Podrobnejšo vsebina delnega dostopa je urejena z Uredbo o posredovanju informacij javnega značaja , ki jo je izdala Vlada RS. 16. člen uredbe določa, da se šteje, da je informacije mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, če jih je mogoče fizično odstraniti, prečrtati, trajno prekriti ali drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki, oziroma zbrisati, kodirati, blokirati, omejiti oziroma drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v elektronski obliki. V kolikor bi bilo izločeno informacijo mogoče razbrati iz drugih informacij v dokumentu, pa se šteje, da takšne informacije ni mogoče izločiti.

Stroškov posredovanja informacij javnega značaja Mestna občina Slovenj Gradec do sprejema lastnega stroškovnika ne zaračunava.


4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Najpogosteje zahtevana informacija oziroma tematski sklop:

Vpogled v zapisnike sej mestnega sveta in zapisnike sej svetov MČ in VS - pojasnilo - vsi zapisniki so objavljeni in dostopni na naših spletnih straneh.

Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.