Arhiv sej

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

Občinske seje

5. SEJA OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC, 17. 4. 2019

V sredo, 17. aprila 2019, ob 15.30 uri, v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec

  • 5 april 2019
  • Število pogledov: 1101

 

1. Predlog Zaključnega računa Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2018;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

     uvodna stran 

     

http://www.slovenjgradec.si/Za-ob%C4%8Dana/Akti/Prora%C4%8Duni-in-zaklju%C4%8Dni-ra%C4%8Duni/ArtMID/1300/ArticleID/4592/ZAKLJU%C4%8CNI-RA%C4%8CUN-MOSG-ZA-LETO-2018

 

2. Letno in trajnostno poročilo Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o. za leto 2018;

     (predlagatelj: Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o.)

     uvodna stran       Gradivo k tej točki


3. Popravek Sklepa o višini šolskih pomoči v letu 2019;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

     Gradivo k tej točki    


4. Osnutek Pravilnika o spremembi in dopolnitvi Pravilnika uporabe opremljenih prostorov za

    izvajanje programov in projektov na lokaciji »Stara Komunala« - predlog za obravnavo po

    skrajšanjem postopku

    Gradivo k točki

 

5. Informacija o varnostni problematiki v letu 2018 na območju Policijske postaje Slovenj  

    Gradec;

    (predlagatelj: Policijska postaja Slovenj Gradec)

 

6. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;

    -  Imenovanje predstavnika Občinskega sveta MO SG v Svet za invalide pri Mestni občini                 Slovenj Gradec

        Gradivo k tej točki


7. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov;

 

8. Premoženjsko pravne zadeve;