Arhiv sej

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

Občinske seje

6. SEJA OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC, 5. 6. 2019

V sredo, 5. junija 2019, ob 15.30 uri, v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec

  • 23 maj 2019
  • Število pogledov: 999

1. del:


2. del:

 

 1. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj  

    Gradec za leto 2019; 1. rebalans

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Grade)

     uvodna stran

     

http://www.slovenjgradec.si/Za-ob%C4%8Dana/Akti/Prora%C4%8Duni-in-zaklju%C4%8Dni-ra%C4%8Duni/ArtMID/1300/ArticleID/4641/OSNUTEK-1-REBALANSA-PRORA%C4%8CUNA-MO-SG-ZA-LETO-2019

 

2. Predlog Strateškega načrta dostopnosti za Mestno občino Slovenj Gradec;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

      uvodna stran       povzetek gradiva      Strateški načrt


3. Predlog Sistemizacije delovnih mest v Vzgojno varstvenem zavodu Slovenj Gradec za šolsko 

    leto 2019/2020;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec in Vzgojno varstveni zavod Slovenj 

     Gradec)

 

4. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnem redu v Mestni občini

    Slovenj Gradec; - predlog za obravnavo po skrajšanem postopku

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

 

5. Osnutek Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupni organ Koroške« -             predlog za  obravnavo po skrajšanem postopku

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

     Uvodna stran     Osnutek odloka


6. Predlog Predinvesticijske zasnove »Izboljšanje zanesljivosti oskrbe z zdravstveno ustrezno 

    pitno vodo v Mestni občini Slovenj Gradec«;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

     uvodna stran      Predinvesticijska zasnova


7. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Razširitev poslovne cone        

    Pameče  2«

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

     uvodna stran    Predlog dokumenta

 

8. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

    a) Predlog za imenovanje uredniškega odbora

    b) Predlog za razrešitev direktorja Kulturnega doma Slovenj Gradec in imenovanje v.d. 

       direktorja;

 

9. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov;

 

10. Premoženjsko pravne zadeve;