Zaključena naročila in objave

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse

Seznam vseh zaključenih naročil in objav

Javna dražba za prodajo nepremične MO Slovenj Gradec

Javna dražba za prodajo nepremične MO Slovenj Gradec

Zemljišče "sotočje" s parcelno št.: 244/71 velikosti 2409m2. Izklicna cena 45 EUR/m2.

Preberi več...
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

ZAKLJUČENO! 

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – objekt »Partizanski dom pod Malo Kopo« , neto površine 639,89 m2, brez depandanse, ki se nahaja na parc. št. 1418/25 k.o. 846 - Gradišče, v izmeri 3.000 m2. Več si preberite v priloženem dokumentu.

Preberi več...
NMV dobava in montaža dvigala za invalide v prvi oš Sl. Gradec

NMV dobava in montaža dvigala za invalide v prvi oš Sl. Gradec

ZAKLJUČENO! 

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo s strani ponudnikov predložene naročniku najkasneje do 06.04.2016 do 9.00 ure na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec. Do tega dne in ure oddana ponudba v vložišče občine ali prispela po pošti, se bo štela za pravočasno.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – poslovni prostor v poslovno stanovanjskem objektu Celjska c. 29 v Slovenj Gradcu, v izmeri 45,60 m2, identifikacijska številka 850-1018-004.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

ZAKLJUČENO!

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino: poslovni prostor v poslovno stanovanjskem objektu Cankarjeva ul. 21 v Slovenj Gradcu, v izmeri 20,70 m2, pritličje, identifikacijska številka 850 564 011.

Preberi več...
NMV - Izdelava celostne prometne strategije MO Slovenj Gradec

NMV - Izdelava celostne prometne strategije MO Slovenj Gradec

ZAKLJUČENO! 

Za oddajo tega javnega naročila se izvede postopek oddaje naročila male vrednosti na podlagi 30a. člena ZJN-2. Pogajanj ni. Postopek se izvaja skladno z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati vse zahteve, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja.

Preberi več...
ZBIRANJE PONUDB ZA IZVAJANJE DOLOČENIH NALOG ZAŠČITE IN REŠEVANJA V LETU 2016

ZBIRANJE PONUDB ZA IZVAJANJE DOLOČENIH NALOG ZAŠČITE IN REŠEVANJA V LETU 2016

ZAKLJUČENO! 

Vloge izpolnjene izključno na predpisanih obrazcih in s priloženo predpisano dokumentacijo, morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, 2380 Slovenj Gradec, najkasneje do 31.3.2016.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

ZAKLJUČENO! 

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – p oslovni prostor v poslovni stavbi Partizanska pot 12, v izmeri 24,82 m2.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

ZAKLJUČENO!

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi poslovnega prostora v poslovni stavbi Partizanska pot 12, Slovenj Gradec, v izmeri 67,94 m2.

Preberi več...
NMV - Oprema v kuhinji Osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu

NMV - Oprema v kuhinji Osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu

ZAKLJUČENO!

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za predmetno javno naročilo. Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Predračun mora biti veljaven vsaj 60 dni od oddaje ponudb.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

ZAKLJUČENO! 

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – skladišče, stoječe na parc. št. 309/7 k. o. Slovenj Gradec, v izmeri 380 m2.

Preberi več...
RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2016

RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2016

ZAKLJUČENO!

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pospeševanje in spodbujanje samozaposlovanja in razvoja podjetništva v Mestni občini Slovenj Gradec, skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis.

Preberi več...
RAZPIS za sofinanciranje delovanja turističnih društev v mestni občini Slovenj Gradec za leto 2016

RAZPIS za sofinanciranje delovanja turističnih društev v mestni občini Slovenj Gradec za leto 2016

ZAKLJUČENO! 

V Uradnem listu RS št. 15/2016 z dne 26.2.2016 je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev v mestni občini Slovenj Gradec za leto 2016.

Preberi več...
Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja v skladu z VIII. točko XII. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, št. 352-6/2015 z dne 9.7.2015, prednostni listi upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Prednostni listi upravičencev sta objavljeni na oglasni deski uprave Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

Preberi več...
PROSTO DELOVNO MESTO ZA DIREKTORJA PODJETNIŠKEGA CENTRA SLOVENJ GRADEC D.O.O.

PROSTO DELOVNO MESTO ZA DIREKTORJA PODJETNIŠKEGA CENTRA SLOVENJ GRADEC D.O.O.

ZAKLJUČENO!
Kandidati pošljejo prijavo po pošti, na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, v zaprti ovojnici, z označbo »Prijava na prosto delovno mesto Direktor Podjetniškega centra Slovenj Gradec d.o.o. – NE ODPIRAJ« v roku 8 dni od objave prostega delovnega mesta na Zavodu za zaposlovanje.

Preberi več...
Volontersko pripravništvo - popravek

Volontersko pripravništvo - popravek

Popravek razpisa z dnem 21.1.2016 - v prilogi. Izbrani kandidat se bo usposabljal za samostojno opravljanje naslednjih delovnih nalog v Referatu za družbene dejavnosti in splošne zadeve.
Preberi več...
Podsekretar za pripravo projektov

Podsekretar za pripravo projektov

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Podsekretar za pripravo projektov, ki je bil objavljen na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, dne 14. 9. 2015, pod št. 1100-0003/2015, uspešno zaključen z izborom kandidata.

 

Preberi več...
Obvestilo o neuspelem javnem natečaju - Svetovalec za pripravo projektnih predlogov

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju - Svetovalec za pripravo projektnih predlogov

Obveščamo vas, da javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec za pripravo projektnih predlogov (Občina Muta), objavljen na spletni strani MO Slovenj Gradec in Občine Muta dne 15.6.2015, ni bil zaključen z izborom kandidata. Glede na navedeno se lahko javni natečaj ponovi.

Preberi več...
Javni natečaj za prosto delovno mesto Podsekretar za pravne zadeve

Javni natečaj za prosto delovno mesto Podsekretar za pravne zadeve

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Podsekretar za pravne zadeve, ki je bil objavljen na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, dne 15.6.2015, pod št. 1100-0002/2015, uspešno zaključen z izborom kandidata.

Podrobno v priloženem dokumentu spodaj.

Preberi več...
Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA PRIPRAVO PROJEKTNIH PREDLOGOV

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA PRIPRAVO PROJEKTNIH PREDLOGOV

ZAKLJUČENO!
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Javni natečaj za prosto delovno mesto Svetovalec za pripravo projektnih predlogov, na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec in sicer v roku 15 dni od objave javnega natečaja na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec in Občine Muta oz. od objave prostega delovnega mesta na Zavodu za zaposlovanje.

Preberi več...
Javni natečaj za prosto delovno mesto Podsekretar za pravne zadeve

Javni natečaj za prosto delovno mesto Podsekretar za pravne zadeve

ZAKLJUČENO!
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Javni natečaj za prosto delovno mesto Podsekretar za pravne zadeve, na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec in sicer v roku 10 dni od objave javnega natečaja na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec oz. od objave prostega delovnega mesta na Zavodu za zaposlovanje.

Preberi več...
JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA POLOŽAJNEGA DELOVNEGA MESTA DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA POLOŽAJNEGA DELOVNEGA MESTA DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

ZAKLJUČENO!
Datum objave razpisa je 15.12.2014. OBVESTILO O PODALJŠANJU ROKA ZA PRIJAVO KANDIDATOV (datum objave obvestila: 19. 12. 2014)

Preberi več...
JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI SVETOVALEC ZA INVESTICIJE

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI SVETOVALEC ZA INVESTICIJE

ZAKLJUČENO!
Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje: - najmanj visoka strokovna izobrazba (visokošolski strokovni ali univerzitetni programi po 1. bolonjski stopnji; visokošolski strokovni programi – prejšnji oz. raven izobrazbe najmanj 6/2), - pet let.

Preberi več...
JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA OBČINSKI REDAR

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA OBČINSKI REDAR

ZAKLJUČENO!
Rok za prijavo: 30. 4. 2014

Preberi več...
Javni razpis za podelitev koncesije storitev za izvedbo projekta vrtec Šmartno

Javni razpis za podelitev koncesije storitev za izvedbo projekta vrtec Šmartno

ZAKLJUČENO! 

Koncedent: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. Predmet koncesije: rušitev obstoječega vrtca, gradnja, vzdrževanje, zavarovanje in energetsko upravljanje objekta Vrtec Šmartno (v nadaljevanju objekt) in dajanje objekta v uporabo v skladu z Odlokom o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Vrtec Šmartno.

Preberi več...
DIREKTOR/DIREKTORICA JAVNEGA ZAVODA SPOTUR – JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT, MLADINSKE IN SOCIALNE PROGRAME SLOVENJ GRADEC

DIREKTOR/DIREKTORICA JAVNEGA ZAVODA SPOTUR – JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT, MLADINSKE IN SOCIALNE PROGRAME SLOVENJ GRADEC

ZAKLJUČENO!
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami naj kandidati pošljejo v 8 dneh od objave prostega delovnega mesta, v zaprtih ovojnicah s pripisom »Ne odpiraj – za razpis za direktorja Javnega zavoda Spotur« na naslov »Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.« Razpis (v prilogi)

Preberi več...
Direktor/direktorica podjetniškega centra

Direktor/direktorica podjetniškega centra

ZAKLJUČENO!
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami naj kandidati pošljejo v 8 dneh od objave razpisa, v zaprtih ovojnicah s pripisom »Ne odpiraj – za razpis za direktorja Podjetniškega centra Slovenj Gradec« na naslov »Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec

Preberi več...
JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA SVETOVALEC ZA PRIPRAVO PROJEKTOV (2)

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA SVETOVALEC ZA PRIPRAVO PROJEKTOV (2)

ZAKLJUČENO!
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Javni natečaj za prosto delovno mesto Svetovalec za pripravo projektov 2, na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec in sicer v roku 8 dni od objave javnega natečaja na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec oz. od objave prostega delovnega mesta na Zavodu za zaposlovanje. (20. 9. 2013)

Preberi več...
Področni sekretar - vodja strokovne službe Združenja mestnih občin Slovenije

Področni sekretar - vodja strokovne službe Združenja mestnih občin Slovenije

ZAKLJUČENO!
Na podlagi Sklepa št. 030-1/2012 z dne 10.05.2013 Združenje mestnih občin Slovenije objavlja razpis za zaposlitev 1 osebe na delovnem mestu Področni sekretar - vodja strokovne službe Združenja mestnih občin Slovenije. Kandidat mora poleg splošnih pogojev, določenih z delovno pravno zakonodajo izpolnjevati še sledeče pogoje: - raven izobrazbe: najmanj specialistično.

Preberi več...
Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta višji svetovalec za investicije

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta višji svetovalec za investicije

ZAKLJUČENO!
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Javni natečaj za izbiro na delovno mesto Višji svetovalec za investicije« na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec in sicer v roku 8 dni od objave javnega natečaja na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec. (Datum objave: 26. 3. 2013) Prijava se šteje za pravočasno, če je prispela na navedeni naslov najkasneje do srede, 3. 4. 2013, do 17.00 ure oz. se šteje za pravočasno tudi, če je oddana priporočeno na pošto zadnji dan objave javnega natečaja. Prepozne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Preberi več...
Prosto delovno mesto Finančnik VII/1

Prosto delovno mesto Finančnik VII/1

ZAKLJUČENO!
Prijava kandidatov/kandidatk je možna v roku 5 dni od javne objave prostega delovnega mesta na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (Datum objave: 15. 3. 2013).

Preberi več...
Direktor občinske uprave

Direktor občinske uprave

ZAKLJUČENO!
Delovno mesto direktor občinske uprave je uradniško delovno mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu SEKRETAR. Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje: univerzitetna ali najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziromairoma magisterijem /druga bolonjska stopnja.

Preberi več...
Svetovalec za pripravo projektov

Svetovalec za pripravo projektov

ZAKLJUČENO!
V Uradu za pripravo projektov na Mestni občini Slovenj Gradec (Organ skupne občinske uprave) za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivih Svetovalec III, II in I. Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati.

Preberi več...
Svetovalec za pripravo projektov

Svetovalec za pripravo projektov

ZAKLJUČENO!
V Uradu za pripravo projektov na Mestni občini Slovenj Gradec (Organ skupne občinske uprave) za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivih Svetovalec III, II in I. Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje.

Preberi več...
Svetovalec za zaščito in reševanje

Svetovalec za zaščito in reševanje

ZAKLJUČENO!
Na podlagi 58. in 59. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB3, 65/08) Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE v Oddelku za negospodarstvo na Mestni občini Slovenj Gradec (za nedoločen čas s polnim delovnim časom). Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo.

Preberi več...
Svetovalec za proračun

Svetovalec za proračun

ZAKLJUČENO!
Na podlagi 58. in 59. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB3, 65/08) Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA PRORAČUN v Oddelku za proračun in finance na Mestni občini Slovenj Gradec (za nedoločen čas s polovičnim delovnim časom).

Preberi več...
Svetovalec za finance

Svetovalec za finance

ZAKLJUČENO!
Na podlagi 58. in 59. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB3, 65/08) Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA FINANCE v Oddelku za proračun in finance na Mestni občini Slovenj Gradec (za nedoločen čas s polnim delovnim časom).

Preberi več...
1234567