Proračuni in zaključni računi

PREDLOG 2. REBALANSA PRORAČUNA MOSG ZA LETO 2018

  • 25 oktober 2018
  • Število pogledov: 520

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2018 

1

Bilanca prihodkov in odhodkov 

5

Račun finančnih terjatev in naložb 

10

Račun financiranja 

11

Pregled sprememb v predlogu 2. rebalansa proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2018 glede na osnutek

12

Posamezni finančni načrti 

20

1. Uprava 

21

25. Delovanje urada župana in mestnega sveta

26

26. Druge javne potrebe 

30

 3.1. Šolstvo

34

 3.2. Otroško varstvo 

38

3.3. Kultura

41

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva 

44

Razno

50

Kadrovski načrt Mestne občine Slovenj Gradec

51

Načrt nabav

55

         Predlog 2. rebalansa (skupaj)